برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه احساس خودکارآمدی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در سال 1392

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: امامي فرد سيدذبيح اله,منفردي راز براتعلي,مهديان حسين
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي سوادآموزي و ارتقاي سلامت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه گلبانگ جوان و موسسه آموزش عالي کاشمر با تاييديه سازمان نهضت سوادآموزي
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، شناسايي رابطه بين احساس خودکارآمدي و هوش هيجاني با فرسودگي شغلي در کارمندان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد در سال 1392 مي باشد. به همين منظور احساس خودکارآمدي و هوش هيجاني به عنوان دو متغير مستقل و فرسودگي شغلي به عنوان متغير وابسته مورد بررسي قرار گرفته است. اين پژوهش از نظر هدف جزو پژوهشهاي کاربردي محسوب مي شود و روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري شامل کليه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد در سال 1392 تعداد 166 نفر مي باشد. حجم نمونه، بر اساس جدول کرجسي و مورگان 113 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند. جهت جمع آوري اطلاعات از دو روش کتابخانه اي و ميداني استفاده شده است. ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش براي سنجش احساس خودکارآمدي پرسشنامه باورهاي خودکارآمدي عمومي شرر است که اين مقياس با روش ليکرت و با 10 سوال تدوين شده است و ضريب آلفاي کرنباخ آن 82%. بدست آمده و براي سنجش هوش هيجاني، پرسشنامه هوش هيجاني بار- ان مورد استفاده قرار گرفت که اين پرسشنامه، شامل 15 مولفه است و داراي 90 سوال بوده و نمره گذاري آن بر اساس روش ليکرت است. و ضريب آلفاي کرنباخ آن 0.93 بدست آمده و همچنين ابزار گرد آوري داده ها براي سنجش فرسودگي شغلي، پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلچ و جکسون است که اين پرسشنامه به روش ليکرت و شامل 22 جمله است و سه بعد: الف) خستگي هيجاني ب) مسخ شخصيت، و ج) احساس موفقيت فردي را اندازه گيري مي کند و ضريب آلفاي کرنباخ اين آزمون 0.86 بدست آمده است و روايي تمامي پرسشنامه ها توسط متخصصان و صاحبنظران مورد تاييد قرار گرفته است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و از آزمون رگرسيون و روش همبستگي پيرسون استفاده گرديده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که بين احساس خودکارآمدي و هوش هيجاني با فرسودگي شغلي ارتباط معني داري وجود دارد. همچنين بين احساس خودکارآمدي و هوش هيجاني با موفقيت فردي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

 
کلید واژه: احساس خودکارآمدي، هوش هيجاني، فرسودگي شغلي، موفقيت فردي، خستگي هيجاني، مسخ شخصيت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 65   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی