برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی نقش میانجی گری خودکارآمدی ریاضی در رابطه ادراک خوشبینی تحصیلی دبیران ریاضی و خودپنداره ریاضی با پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عليمرادي ناصر*,حميدي فريده
 
 *دانشگاه شهيد رجايي
 
عنوان همایش: همايش ملي سوادآموزي و ارتقاي سلامت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه گلبانگ جوان و موسسه آموزش عالي کاشمر با تاييديه سازمان نهضت سوادآموزي
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف، بررسي نقش ميانجي گري خودکارآمدي رياضي در رابطه ادراک خوشبيني تحصيلي دبيران رياضي و خودپنداره رياضي دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان است. جامعه آماري اين پژوهش کليه دانش آموزان پسر پايه دوم رشته هاي رياضي و تجربي دبيرستان هاي ايلام در سال 1394- 1393 بود. طرح پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است. نمونه مورد بررسي شامل 270 دانش آموز پسر بوده است که با روش نمونه گيري خوشه اي 3 مرحله اي انتخاب شدند. در اين مطالعه از خودپنداره رياضي، پرسشنامه ادراک خوشبيني تحصيلي دبيران رياضي و پرسشنامه خودکارآمدي رياضي و جهت سنجش پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان از نمرات رياضي در امتحان پاياني نيم سال اول تحصيلي استفاده شده است استفاده شده است. داده ها با استفاده از آمارتوصيفي (ميانگين، انحراف معيار) و مدل معادلات ساختاري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. با نتايج بدست آمده از بررسي مدل معادلات ساختاري مي توان بيان کرد که خودکارآمدي رياضي در رابطه بين ادراک خوشبيني تحصيلي دبيران رياضي و خودپنداره رياضي نقش ميانجي ندارد. خودپنداره و خودکارآمدي دو مفهوم متفاوت هستند که خودپنداره نوعي قضاوت ارزشي است ولي خودکارآمدي نوعي قضاوت از توانايي است زماني اين دو منجر به پيشرفت مي شوند که هماهنگ با هم رشد کنند. يعني تصوري که فرد از خود دارد با ارزشيابي که فرد از توانايي خود دارد فاصله نداشته باشد.

 
کلید واژه: خودپنداره رياضي، ادراک خوشبيني تحصيلي، خودکارآمدي رياضي و پيشرفت تحصيلي رياضي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 96   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی