نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط بین جو سازمانی مدارس و تعهد سازمانی مربیان ورزش

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نيازي سيدمحمد*,محرابي دلجو سعيد,حسيني سيدمحسن,غلامرضايي بهروز
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي سوادآموزي و ارتقاي سلامت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه گلبانگ جوان و موسسه آموزش عالي کاشمر با تاييديه سازمان نهضت سوادآموزي
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش ارتباط بين جو سازماني مدارس و تعهد سازماني مربيان ورزش بود. جامعه آماري 134 نفر معلم تربيت بدني از دو مقطع تحصيلي راهنمايي و دبيرستان شهر رشت بودند که کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار تحقيق شامل سه پرسشنامه: مشخصات فردي؛ پرسشنامه 34 سوالي جو سازماني و پرسشنامه استاندارد 24 سوالي تعهد سازماني مي ير و آلن مي باشد. اعتبار و روايي پرسشنامه ها در حد استاندارد گزارش شده است. داده هاي تحقيق با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها نشان داد که جوسازماني مدارس راهنمايي و دبيرستان از نظر باز بودن در سطح متوسطي قرار داشتند، البته مدارس راهنمايي نسبت به دبيرستان ها، جوسازماني بازتري داشتند؛ اما اين تفاوت معني دار نبود. در نهايت ارتباط مثبت و معني داري بين جو سازماني باز و تعهد سازماني مربيان ورزش مشاهده شد.

 
کلید واژه: جو سازماني، تعهد سازماني و معلمان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 72   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی