برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت الکترونیک بر عملکرد کارکنان: مطالعه موردی کارکنان آموزش پرورش شهرستان چرام

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسيني سيدشكراله*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي شوشتر، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي روانشناسي و علوم تربيتي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شادگان
زمان:  1394دوره 2
 
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت الکترونيک بر عملکرد کارکنان است. تحقيق از نوع هدف، کاربردي و از نوع گردآوري، توصيفي- پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه کارکنان آموزش پرورش چرام در طول سال تحصيلي 94-93 دوره آموزشي ضمن خدمت الکترونيک را سپري نموده اند بوده که حجم نمونه 195 نفر (120 نفر زن و 75 نفر مرد) بر اساس جدول مورگان تعيين گرديد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه به شيوه بسته پاسخ با طيف ليکرت بوده که روايي صوري و محتوايي آن توسط اساتيد راهنما و مشاور و صاحب نظران امر مورد تاييد قرار گرفته است که پايايي آزمون ضريب الفاي کرونباخ 0.851 به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون «t تک متغيره» استفاده شده است.يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که آموزش ضمن خدمت در ميزان بهره وري، انجام وظايف، ثبات شغلي و رضايت شغلي کارکنان تاثير دارد. که بيانگر تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت در ميزان بهر ه وري، رضايت شغلي، ثبات شغلي وآمادگي لازم براي انجام وظايف بوده است.

 
کلید واژه: آموزش ضمن خدمت، رضايت شغلي، بهره وري، ثبات شغلي و انجام وظايف
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 202   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی