برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه هوش اخلاقی و هوش معنوی با رضایت شغلی کارکنان سازمان های دولتی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زمانيان نجف آبادي فاطمه*,شهرياري احمدي منصوره
 
 *دانشگاه آزاد تهران مرکز
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي روانشناسي و علوم تربيتي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شادگان
زمان:  1394دوره 2
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي سهم هوش اخلاقي و هوش معنوي در تبيين رضايت شغلي انجام شد. آزمودني ها شامل 276 نفر از کارکنان مرد سازمان هاي دولتي نجف اباد بودند که به شيوه خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده و به سه پرسش نامه شايستگي اخلاقي لنيک و کيل (2005)، هوش معنوي (عبداله زاده و همکاران، 1387) و فرم کوتاه رضايت شغلي مينه سوتا (1967) پاسخ دادند. برا تحليل آماري داده ها از هم بستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيري استفاده شد. نتايج نشان داد که بين هوش اخلاقي، هوش معنوي و رضايت شغلي رابطه مثبت معناداري وجود دارد. جهت بررسي توانايي نمرات هوش اخلاقي و هوش معنوي در پيش بيني رضايت شغلي از رگرسيون چند متغيره پس از کنترل ويژگي هاي دموگرافيک استفاده شد. نتايج نشان داد که ويژگي هاي دموگرافيک تنها 3 درصد واريانس را تبيين مي کند. پس از وارد کردن مقياس هاي هوش معنوي و هوش اخلاقي 6 درصد از واريانس رضايت شغلي را تبيين کردند. هم چنين ضريب هم بستگي چندگانه 0.31 به دست آمده در حد متوسط معنادار است. در مدل نهايي تنها مقياس هوش معنوي به لحاظ آماري معنادار است. ودر ميان ابعاد هوش اخلاقي تنها بعد عمل کردن مبتني بر اصول و ارزش ها 9 درصد از تغييرات رضايت شغلي را تبيين مي کند.

 
کلید واژه: هوش اخلاقي، شايستگي اخلاقي، هوش معنوي، رضايت شغلي، کارکنان سازمان هاي دولتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 207   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی