برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر متوسطه شهر آبادان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: غضنفري شبانكاره منور,همايي رضوان*
 
 *گروه روانشناسي، واحد اهواز، دانشکاه آزاد اسلامي، اهواز، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي روانشناسي و علوم تربيتي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شادگان
زمان:  1394دوره 2
 
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر انگيزه پيشرفت دانش آموزان انجام شد. پژوهش حاضر، يک طرح آزمايشي و از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر مشغول به تحصيل در دبيرستان هاي شهر آبادان بود. براي انتخاب نمونه از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي استفاده شد. سپس بر اساس نمره هاي پرسشنامه انگيزه پيشرفت تعداد 40 نفر از دانش آموزاني که کمترين نمرات را گرفته بوند، انتخاب و به طور تصادفي 20 نفر از آن ها در گروه آزمايش و 20 نفر در گروه گواه قرار گرفت. گروه آزمايش در 12 جلسه 50 دقيقه اي تحت آموزش مهارتهاي اجتماعي قرار گرفتند، ولي گروه گواه تحت هيچ نوع آموزشي قرار نگرفتند. پس از اتمام دوره آموزش مهارت هاي اجتماعي از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. براي تحليل داده ها از تحليل کوواريانس استفاده شد. يافته ها نشان داد که آموزش مهارت هاي اجتماعي باعث افزايش معني دار انگيزه پيشرفت در دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه با دانش آموزان گروه کنترل شد.

 
کلید واژه: مهارت هاي اجتماعي، انگيزه پيشرفت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 177   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی