برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر علی خودکارآمدی و راهبردهای شناختی و فراشناختی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر رشته تجربی مدارس دولتی ناحیه 2 ارومیه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسني محمد,زارع كهريز حميرا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي روانشناسي و علوم تربيتي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شادگان
زمان:  1394دوره 2
 
چکیده: 

هدف اساسي اين پژوهش بررسي اثر علي خودکارآمدي و راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه رشته تجربي مدارس دولتي شهر اروميه بود. جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از دانش آموزان آموزش و پرورش ناحيه 2 اروميه به تعداد 1329 نفر مي باشد. و نمونه آماري از طريق روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي با استفاده از جدول مورگان، 297 نفر انتخاب گرديد. روش تحقيق، طرح همبستگي به روش تحليل مسير مي باشد. ابزارهاي پژوهشي شامل سه پرسشنامه خودکارآمدي عمومي شرر (بختياري براتي، 1376) و راهبردهاي يادگيري پنتريچ و دي گروت (1990) و عملکرد تحصيلي فام و تيلور (1999) بود. پايايي پرسشنامه خودکارآمدي 0.79، پايايي پرسشنامه راهبردهاي شناختي 0.86، پايايي پرسشنامه راهبردهاي فراشناختي 0.80 و پايايي پرسشنامه عملکرد تحصيلي 0.88 محاسبه گرديد. نتايج تحليل داده ها نشان داد که خودکارآمدي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان اثر علي معناداري دارد، خودکارآمدي بر راهبردهاي شناختي دانش آموزان اثر علي معني داري دارد، خودکارآمدي بر راهبردهاي فراشناختي دانش آموزان اثر علي معني داري دارد. راهبردهاي شناختي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان اثر علي معناداري دارد و راهبردهاي فراشناختي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان اثر علي معناداري دارد. همچنين اثر غير مستقيم خودکارآمدي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان با ميانجي گري راهبردهاي شناختي مثبت و معني دار مي باشد. و نيز اثر غير مستقيم خودکارآمدي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان با ميانجي گري راهبردهاي فراشناختي مثبت و معني دار مي باشد.

 
کلید واژه: خودکارآمدي، راهبردهاي شناختي، راهبردهاي فراشناختي، عملکرد تحصيلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 139   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی