برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير رضايت از کيفيت آموزش بر اصول يادگيري بزرگسالان در مدارس بزرگسال مقطع متوسطه شهرستان اروميه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حبيب پورسداني سيمين,عبدلي سلطان احمدي جواد*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اروميه، گروه علوم تربيتي، اروميه، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي روانشناسي و علوم تربيتي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شادگان
زمان:  1394دوره 2
 
 
چکیده: 

تحقيق حاضر در پي بررسي تاثير رضايت از کيفيت آموزش بر اصول يادگيري بزرگسالان در مدارس بزرگسال مقطع متوسطه شهرستان اروميه است. پژوهش از نوع توصيفي - همبستگي مي باشد. جامعه آماري، کليه دانش آموزان بزرگسال شاغل به تحصيل در مدارس بزرگسال شهرستان اروميه (5102 نفر) بود. حجم نمونه با روش طبقه اي تصادفي و با جدول مورگان 357 نفر انتخاب شد. اطلاعات با پرسشنامه رضايت از کيفيت آموزشي (شريف زاده و عبدالله زاده، 1390) و پرسشنامه اصول يادگيري بزرگسالان (گالبريت، 1998) جمع آوري شد. پايايي با آلفاي کرونباخ (0.855) تاييد شد. براي بررسي تاثير رضايت از کيفيت آموزش بر اصول يادگيري بزرگسالان در مدارس بزرگسال مقطع متوسطه شهرستان اروميه از آزمون رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج نشان داد که مولفه هاي رضايت از کيفيت آموزش 7.7 درصد اصول يادگيري بزرگسالان را تبيين مي کنند. بين جنسيت با رضايت از کيفيت آموزشي و اصول يادگيري بزرگسالان و مولفه هاي آنها هيچ رابطه معني داري وجود ندارد. آموزش بزرگسالان در ايران نياز به تخصصي شدن داشته و به اصول آموزشي بايد توجه بيشتري گردد. براي کسب يادگيري بالاتر، بايد کيفيت آموزشي موسسات بر مبناي اصول يادگيري بزرگسالان مورد بررسي و بازبيني جدي قرار گرفته و به سمت تخصصي شدن هدايت گردد.

 
کلید واژه: رضايت از کيفيت آموزش، اصول يادگيري بزرگسالان، دانش آموزان بزرگسال، مقطع متوسطه، شهرستان اروميه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 205   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی