برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی بر ابعاد سلامت روانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صفري هاجر,دودمان پروانه*,عدالتي علي,صيامي ليلا
 
 *دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي، دانشگاه پيام نور
 
عنوان همایش: كنفرانس علمي پژوهشي راهكارهاي توسعه و ترويج آموزش علوم در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  دانشگاه پيام نور گله دار فارس
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

آرمان و آرزوي هر انساني است که يک زندگي مملو از خوشبختي، نشاط، سلامتي، عشق و اميد را تجربه نمايد و به کمال و خودشکوفايي دست پيدا نمايد، از طرفي پژوهشهاي انجام گرفته در عرصه روانشناسي دين موئد آن است که معنويت، عشق و معرفت به خداوند نقش مهم وکليدي در زندگي انسانها از جمله: شادماني، آرامش روحي و رواني، خوشبختي و سلامتي جسمي و رواني ايفا مي نمايد. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين ابعاد جهت گيري مذهبي (جهت گيري اختصاصي، سازمان نايافتگي، ارزنده سازي مذهبي و کامجويي) و سلامت رواني (علائم جسماني، اضطراب، افسردگي و عملکرد اجتماعي) در گروهي از دانشجويان دانشگاه پيام نور بود. براي اين منظور نمونه اي متشکل از 524 آزمودني (386 نفر دختر، 138 نفر پسر پرسشنامه جهت گيري مذهبي (بهرامي، 1381 و پرسشنامه سلامت رواني (گلدبرگ، 1979 اجرا شد. به منظور بررسي پايايي و روايي پرسشنامه از آلفاي کرونباخ، روايي سازه و محتوا استفاده شد. نتايج نشان داد که همه ابزارها داراي پايايي و روايي مطلوبي براي استفاده در فرهنگ ايراني هستند. تحليل داده ها با استفاده از رگرسيون چندگانه نشان داد که کليه ابعاد جهت گيري مذهبي پيش بيني هاي خوبي براي سلامت رواني دانشجويان مي باشند و دو بعد کامجويي و سازمان نايافتگي سهم بيشتري در پيش بيني سلامت رواني دانشجويان داشتند. علاوه بر اين نتايج همبستگي پيرسون نشان داد که جهت گيري مذهبي با سلامت رواني دانشجويان رابطه معناداري دارد و همچنين جهت گيري مذهبي با دو بعد اضطراب و افسردگي رابطه منفي و معنادار دارد. بدين معني که هرچه فرد جهت گيري مذهبي مطلوبتري داشته باشد به همان ميزان اضطراب و افسردگي کمتري را تجربه مي نمايد و در مجموع از نظر رواني سالمتر و شادابتر مي باشد.

 
کلید واژه: جهت گيري مذهبي، سلامتي روان، دانشجويان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 158   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی