نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی و اولویت بندی فاکتورهای کلیدی سیستم اطلاعات منابع انسانی در بیمارستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پسنديده رضا*,حسيني كبري
 
 *دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي تکنيک تهران)
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي اقيانوس مديريت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز توسعه آموزش هاي نوين ايران (متانا)
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

امروزه سيستم هاي اطلاعات منابع انساني به عنوان ابزاري اساسي در خدمت مديران درآمده اند. هدف از اين تحقيق ارزيابي و اولويت بندي فاکتورهاي کليدي سيستم اطلاعات منابع انساني در بيمارستان بوعلي تهران در سال 1393 بوده است. جامعه آماري شامل کليه کاربران سيستم اطلاعات بيمارستاني در بيمارستان بوعلي تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 195 نفر از کاربران به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقيق پاسخ گفتند. روايي پرسشنامه بر اساس نظر کارشناسان و پايايي آن بر اساس آزمون آلفاي کرونباخ به تاييد رسيده و در پايان نتايج به دست آمده از اين پرسشنامه ها توسط روش هاي آمار توصيفي (درصد فراواني و ميانگين) و آمار استنباطي (آزمون کلموگروف اسميرنوف، آزمون تي تک نمونه و آزمون فريدمن) و توسط نرم افزارSPSS 17  مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که خط مشي ها، قوانين و مقررات، معماري سازماني، يکپارچگي سازماني، آموزش، تجزيه و تحليل ريسک و تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان فاکتورهاي کليدي سيستم اطلاعات منابع انساني در بيمارستان بوعلي تهران بودند.

 
کلید واژه: ارزيابي، سيستم اطلاعات، منابع انساني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 73   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی