برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی میزان بهره وری و رضایت شغلی کارکنان بانک پارسیان به سبک مدیریت مشارکتی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مشهدي محمدي امير,نژادمحمد احسانه,كوهي الهام*
 
 *دانشگاه پيام نور، مرکز تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي اقيانوس مديريت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز توسعه آموزش هاي نوين ايران (متانا)
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

اثربخشي و موفقيت يک سازمان به عملکرد کارکنان و به ميزان تفاهم و رضايتمندي بين مديران و کارکنان در اولويت بندي انواع مختلف انگيزاننده هاي شغلي بستگي دارد. چند سالي است که بحث پيرامون بهره وري جاي خود را در ميدان مباحث علمي و اجتماعي کشور باز کرده است. بيشتر صاحب نظران عصر حاضر را عصر مديريت و مديريت مشارکتي را مديريت روز خوانده اند. اين مطالعه به منظور بررسي ميزان بهره وري و رضايت شغلي کارکنان بانک پارسيان به سبک مديريت مشارکتي انجام گرفت. پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي، تحليلي بود. جامعه آماري اين پژوهش را، کارکنان ستادي و اجرايي بانک پارسيان (به تعداد 4408 نفر) تشکل مي دهند، که با استفاده از فرمول نمونه گيري جامعه محدود کوکران و روش نمونه گيري تصادفي ساده، 370 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است، که روايي پرسشنامه با بهره گيري از نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه مديريت و بانکداري مورد تاييد قرار گرفت و پايايي پرسشنامه بر اساس ضريب آلفاکرونباخ 0.79 برآورد گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين، ميانه، انحراف معيار) و آزمون استنباطي (دوجمله اي ناپارامتريک) و بوسيله نرم افزار Spss انجام شد. نتايج پژوهش به لحاظ آماري نشان داد که مشارکت کارکنان در تصميم گيري ها و سبک مشارکتي مدير در وضعيت مطلوبي قرار دارد و موجب افزايش بهره وري و کارايي کارکنان مي شود.

 
کلید واژه: بهره وري، رضايت شغلي، مديريت مشارکتي، ارزيابي عملکرد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 246   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی