برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تغییرات فارماکولوژیک و الکتروفیزیولوژیک در ناحیه پنهان متعاقب اثرات عصاره ولیک سرخ بر روی خواص گره دهلیزی بطنی خرگوش

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صفاري فائزه*,خوري وحيد
 
 *مرکز تحقيقات قلب و عروق گلستان، دانشگاه علوم پزشکي گرگان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: درمانهاي گياهي به عنوان جايگزينهاي مناسب براي داروهاي ساختني مطرح ميباشند. مطالعات طب سنتي و فارماكولوژيكي بيانگر اثرات قلبي عروقي مختلفي از گياه وليك سرخ ميباشد هدف مطالعه حاضر بررسي اثرات الكتروفيزيولوژيك پايه عصاره هيدروالكلي گياه وليك سرخ بر روي گره دهليزي بطني جدا شده خرگوش مي باشد. همچنين اثرات اين گياه بر روي ناحيه پنهان در مطالعه فوق مشخص گرديد.
روشها: اين مطالعه از نوع تجربي است. در تمام آزمايش ها خرگوش هاي نر نيوزلندي با استفاده از تکنيک پرفيوژن گره دهليزي بطني ايزوله در شرايط مناسب آزمايشگاهي و در 2 گروه جداگانه انجام شد يك گروه كنترل (تيرود) كه خواص الكتروفيزيولو‍ژيك گره مورد مطالعه قرار گرفت. در گروه دوم كليه مراحل فوق بعد از اضافه كردن عصاره با غلظت هاي
(3, 1, 0.1 mg/L) تكرار شد. تعداد گروههاي مورد آزمايش 2 گروه و جمعا 8 خرگوش مورد بررسي قرار گرفت. آناليز آماري و آناليز منحني yهاي غيرخطي نيز با كمك نرم افزار spss و روش Marquardt انجام گرفت.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد كه نقش اين گياه در گره دهليزي بطني ناچيز است. خواص تحريك ناپذيري گره بوسيله وليك سرخ تغيير كرد ولي ناحيه پنهان تحت تاثير قرار نگرفت. تمام نتايج بالا بيانگر ان است كه در غلظتهاي به كار برده شده اثرات ضد اريتمي گياه وليك سرخ محدود ميباشد.
نتايج: نتايج ما نشان داد كه وليك سرخ
(3 mg/l) سبب افزايش زمان تحريك ناپذيري كاركردي گرديد 173±1.8) به (180±3.6. ناحيه پنهان در تمام غلظتهاي به كار برده شده تحت تاثير گياه وليك سرخ قرار نگرفت.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 63  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی