برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه بین عوامل حمایت کننده فردی با احساس غربت دانشجویان دانشگاه پیام نور

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: امين پور حسن,بايرام نژاد حوريه,دهقان محمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي چارسوي علوم انساني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز توسعه آموزش های نوین ایران (متانا)
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

بيان مساله: دوران دانشجويي، دوره اي مهيج و پرچالش براي دانشجويان است. با توجه به اين که هر ساله دانشجويان زيادي خانه را به قصد ورود به دانشگاه ترک مي کنند. اين امر به همان اندازه که براي فرد فرصت هاي جديد به همراه ميآورد، وي را با چالش ها و عوامل تنش زا نيز روبرو مي کند که يکي از آن ها احساس غربت نسبت به ديار، خانواده و دوستاني است که در اثر نقل مکان ترک شده اند، اين احساس مي تواند بر روي عزت نفس و خود پنداره اثر داشته باشد.
روش پژوهش: اين تحقيق از نوع زمينه يابي است. به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي مورد مطالعه بر اساس روش نمونه گيري در دسترس 708 دانشجوي غيربومي ساکن در شهرستان هاي محل تحصيل انتخاب گرديدند و پرسش نامه هاي عوامل حمايت کننده فردي (خودپنداره و عزت نفس) و احساس غربت بر روي آن ها اجرا گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده شد. داده ها به وس
يله برنامه کامپيوتري SPSS16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته هاي پژوهش: نتايج به دست آمده نشان مي دهد که بيشترين ضرايب همبستگي به دست آمده بين خود پنداره با عامل احساس تنهايي و سردرگمي و ناسازگاري با محيط هاي جديد و عزت نفس نيز با احساس تنهايي و سردرگمي و ناسازگاري با محيط هاي جديد بود. بر اساس نتايج رگرسيون گام به گام در گام اول عزت نفس 4.4 درصد و در گام دوم عزت نفس و خودپنداره 5.5 درصد از احساس غربت دانشجويان را تبيين مي کنند. دانشجويان دختر احساس غربت بيشتري نسبت به دانشجويان پسر دارند و دانشجويان ترم هاي 1 و 2 تحصيلي احساس غربت بيشتري نسبت به ساير دانشجويان دارند.
بحث و تفسير: مي توان گفت که دانشجوياني که از عزت نفس و خود پنداره بالاتري برخوردارند از احساس غربت کمتري به نسبت ديگران خواهند داشت. به طور کلي پرورش خود پنداره و تقويت آن باعث سازگاري بهتر با موقعيت هاي جديد خواهد شد و حتي پيشرفت تحصيلي بهتر را به دنبال خواهد داشت. با توجه به نتايج اين پژوهش مي توان پيشنهادهايي ارائه شد
.

 
کلید واژه: عوامل حمايت کننده، عزت نفس، خودپنداره، احساس غربت، دانشگاه پيام نور
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 44   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی