برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

استرس و سندرم فرسودگی شغلی در بهورزان

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: ملكوتي سيدكاظم,نجومي مرضيه,صالحي مريم,بيجاري بيتا
 
 
 
عنوان همایش: همايش سالانه انجمن علمي روانپزشكان ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمی روانپزشکان ایران
زمان:  1390دوره 28
 
چکیده: 

هدف: نشانگان فرسودگي شغلي نخستين بار در سال 1970 توسط Freudenberger به عنوان استرسور شغلي و حالت مزمن رواني توصيف شد. فرسودگي شغلي مي تواند به مشکلات بدني و رواني بيانجامد، با نگرش منفي براي انجام وظايف شغلي همراه شود و کاهش کارايي، رضايت و کيفيت ارائه خدمات را به دنبال داشته باشد. در طي 30 سال گذشته با ارائه مراقبتهاي بهداشتي اوليه در ايران، وظايف شغلي بهورزان پيوسته افزايش يافته است. هدف اين بررسي، تعيين ميزان فرسودگي شغلي، وضعيت رواني و شدت استرس شغلي در ميان بهورزان است.
روش: در اين پژوهش همه بهورزان زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران در بخش غربي تهران بررسي شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه فرسودگي شغلي مازلاچ (
Maslach Burnout Inventory)، پرسش نامه استينمنتز (Stainmentz) و پرسش نامه 12 سوالي سلامت عمومي (GHQ-12) بود. داده ها به کمک آزمون هاي آماري X2، t براي مقايسه ميانگين در دو گروه استفاده شد. همه آزمونهاي آماري به صورت فرضيه دو طرفه انجام شده است.
يافته ها: 212 بهورز (94%) پرسشنامه ها را تکميل کردند. ميانگين سني آن ها
35.12 (±7.25) سال بود که %70.1 زن و %29.9 مرد بودند. ميانگين نمره نهائي در آزمون مازلاچ، در بعد خستگي هيجاني و مسخ شخصيت در محدوده فرسودگي خفيف و در بعد کفايت شخصي در حد متوسط بود. فراواني کلي فرسودگي شغلي ( فرسودگي شديد و متوسط) 29 مورد (%16.6) بود که تنها 2 مورد آنها فرسودگي شديد داشتند. بين فرسودگي شغلي و شمار سال هاي سابقه کار ارتباط معني داري ديده شد.%28.4 بهورزان بر اساس پرسشنامه GHQ از نظر سلامت روان نياز به توجه داشته و وضعيت سلامت روان با فرسودگي شغلي ارتباط معني دارداشت. متغير استرس شغلي هم با فرسودگي شغلي و هم با سلامت روان ارتباط آماري چشمگير داشت.
نتيجه گيري: بعد کفايت شخصي در آزمون مازلاچ بيشتر آسيب ديده بود و موارد فرسودگي شديد بسيار کم ديده شد. علي رغم افزايش وظايف بهورزان در طول سالهاي گذشته، استرس و فرسودگي شغلي در آنها چشمگير نيست.

 
کلید واژه: استرس شغلي، بهورز، فرسودگي شغلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 164  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی