برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر دریافت ویتامین C بر میزان متابولیت های نیتریک اکساید و فشارخون سیستولی بدنبال مواجهه با سرب در موش بزرگ آزمایشگاهی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اماني محمد*,نوروززاده علي,عسگري عليرضا,خوش باطن علي
 
 *دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله، گروه فيزيولوژي و بيوفيزيك
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: مواجهه مداوم با سطوح پايين سرب باعث افزايش فشارخون در انسان و نمونه هاي حيواني ميگردد. فشارخون ناشي از سرب تا حدودي با افزايش توليد راديكال هاي آزاد و عوامل اكسيدان نظير ROS و كاهش نيتريك اكسايد (NO) در دسترس ارتباط دارد. در اين مطالعه تاثير دريافت ويتامين C را بعنوان يك آنتي اكسيدان بر ميزان متابوليتهاي نيتريك اكسايد و فشارخون سيستولي بدنبال مواجهه با سرب بررسي كرديم.
روشها: موشهاي صحرايي نر نژاد
Wistar با وزن تقريبي 250-200 گرم در چهار گروه كنترل، گروه مصرف كننده استات سرب 100 ppm) در آب آشاميدني)، گروه مصرف كننده استات سرب بعلاوه ويتامين C (يك گرم در ليتر آب آشاميدني) و گروه مصرف كننده ويتامين C تقسيم بندي شدند. اندازه گيري فشارخون سيستولي با استفاده از دستگاه اسفيگمومانومتر PE300 از ناحيه دم حيوان انجام گرفت. اندازه گيري ميزان نيتريك اكسايد سرم بصورت غير مستقيم و از طريق اندازه گيري متابوليتهاي پايدار آن يعني نيترات و نيتريت كل (NOx) به روش اسپكتروفوتومتري و با استفاده از واكنش گريس (Griess) انجام گرفت.
نتايج: پس از دوازده هفته مصرف استات سرب بطور معني داري
(P<0.01) فشارخون سيستولي را نسبت به گروه كنترل افزايش داد (به ترتيب 4.14 ± 137.85 و 5.04 ± 102.57 ميلي متر جيوه). دريافت ويتامين C مانع از افزايش فشارخون سيستولي بدنبال مواجهه با سرب گرديد (45/5 ± 115.57 ميلي متر جيوه) بطوريكه اختلاف معني داري نسبت به گروه كنترل وجود نداشت. ميزان NOx سرم در گروه مصرف كننده استات سرب كاهش معني داري (P<0.01) نسبت به گروه كنترل نشان داد (به ترتيب 1.57 ± 32.12 و 52.06±1.96 ميكرومول در ليتر)، در حاليكه در گروههايي كه علاوه بر استات سرب ويتامين C نيز دريافت كرده بودند اختلاف معني داري نسبت به گروه كنترل مشاهده نشد (44.45±1.27 ميكرومول در ليتر).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه ويتامين
C با جلوگيري از كاهش ميزان NOx سرم مانع از افزايش فشارخون ناشي از سرب ميگردد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 149  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی