نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی توصیفی از غلظت نیترات و نیتریت سرم در یک جمعیت نرمال

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: زاهدي اصل صالح,قاسمي اصغر,سعادت نويد,عزيزي فريدون
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

فعاليت آنزيم سنتز كننده اكسيد نيترو به عواملي نظير ورزش، وزن بدن، رژيم غذايي و نيز وضعيت هاي پاتولوژيك بستگي دارد. تاكنون مطالعه اي با حجم نمونه بالا از نظر توزيع فراواني غلظت نيترات و نيتريت (متابوليت هاي (NO سرم صورت نگرفته است. در اين مطالعه غلظت نيترات و نيتريت سرم ناشتاي افراد شركت كننده در مطالعه قند و ليپيد تهران مورد بررسي قرار گرفته است. متابوليت هاي NO بر روي 2890 نفر از افراد مونث و مذكر و در محدوده سني 3 تا 90 سال با استفاده از روش كالريمتري گريس مورد اندازه گيري قرار گرفت. ضريب تغييرات درون و برون اندازه گيري كمتر از 6 درصد و حساسيت اندازه گيري 2 ميكرومول بوده است. تفاوت معني دار با P كمتر از 05/0 با استفاده از روش آماري AVONA و ارتباط كميت ها از طريق محاسبه ضريب همبستگي پيرسون محاسبه گرديد. بررسي نشان داد كه با افزايش سن در افراد مونث جنس غلظت متابوليت ها به طور معني دار افزايش پيدا مي كند در حالي كه در جنس مذكر اين ارتباط وجود ندارد. غلظت نيتريت و نيترات سرم گروه سني كمتر از 20 سال جنس مذكر و مونث به ترتيب 29.2±0.7 ميكرومول در ليتر و 27.2±0.6 بود كه به طور معني دار از غلظت آن در گروه سني بالاتر از 60 ســـال، در جنس مونث (36.0±2.0) كمتر بوده است. ارتباط معني داري بين WHR و فشار دياستولي در جنس مذكر و نمايه توده بدن، WHR، فشارخون سيستولي در جنس مونث و غلظت نيتريت و نيترات پلاسما نشان داده شد. با توجه به اين كه ميزان سنتز NO و در نتيجه متابوليت هاي آن (نيتريت و نيترات) در شرايط پاتولوژيك تغيير مي كند شايد بتوان با بررسي دقيق غلظت اين كميت ها از آن به عنوان يك شاخص تشخيصي يا پيش بيني كننده استفاده كرد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 97  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی