برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر هیپرترمی بر سمیت سلولی ناشی از اکسیداتیواسترس لیزوزومی بوجود آمده از چرخش ردوکس 3 و 4-متیلن دی اکسی متامفتامین (اکستاسی) در هپاتوسیتهای جدا شده از کبد موش صحرایی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: پوراحمد جلال*,نصرتي معصومه
 
 *دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مصرف خوراکي 3 و 4-متيلن دي اکسي متامفتامين MDMA (اکستاسي) سبب بروز آسيب به سلولهاي کبدي در انسان مي شود. يک اثر سمي که ميزان وقوع آن در سالهاي اخير به نحو چشمگيري افزايش يافته است. هرچند که اطلاعات موجود در رابطه با مکانيزم هاي دخيل در اين سميت کبدي بسيار اندک است. هدف اين تحقيق ارزيابي مکانيزمهاي سلولي و مولکولي دخيل در سميت کبدي اکستاسي (MDMA) ازقبيل ميزان تخليه GSH، افزايش تشکيل ROS، ليپيدپراکسيداسيون و ميزان ليز سلولي در هپاتوسيتهاي تحت تماس با اين ترکيب در دماي فيزيولوژيک 37oC و مقايسه آماري نتايج بدست آمده با نتايج بدست آمده از همين پارامترها در هپاتوسيتهاي تحت تماس با اکستاسي در دماي هيپرترميک 41oC بود. هيپرترمي به خودي خود يک عامل مهم بروز سميت سلولي است. افزايش دماي انکوباسيون از 37oC به 41oC باعث بروز سميت سلولي و ليپيدپراکسيداسيون در يک الگوي وابسته به زمان در هپاتوسيتهاي موش صحرايي شد. اکستاسي در غلظتهاي مختلف سبب تخليه GSH سلولي، افزايش توليد ROS و ليز سلولي در هپاتوسيتهاي تحت تماس در دماي 37oC گرديد ولي در اين دما آسيب قابل ملاحظه و معني داري به غشاي ليزوزومهاي هپاتوسيتي وارد نشد. نکته حايز اهميت آن است که در دماي هيپرترميک 41oC آسيب غشاي ليزوزومي، تشکيل راديکالهاي فعال اکسيژن، ليپيدپراکسيداسيون و ليز غشاي هپاتوسيتها ناشي از تماس مقادير مشابه اکستاسي افزايش معني داري نشان داد. لذا ميتوان نتيجه گرفت که هيپرترمي سبب تشديد سميت ناشي از اکستاسي در سلولهاي هپاتوسيت جدا شده از کبد موش صحرايي مي گردد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 42  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی