برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر مصرف دگزامتازون در کاهش لرز پس از عمل جراحی بیماران

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: غفاري حميدرضا,فليحي نعمت,سلوكي خليل,شهركي عزيز,ضاربان ايرج,علي پورتبريزي مليحه,نوري سكينه
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

روش و هدف: لرز بعد از عمل در 5 تا 76 درصد از بيماراني که تحت جراحيهاي مختلف قرار مي گيرند گزارش شده و به عنوان يک وضعيت مشکل ساز براي بيماران و متخصصان بيهوشي مطرح مي باشد. مطالعات نشان مي دهد در بيماراني که تحت عمل جراحي قلب باز قرار ميگيرند استفاده از دگزامتازون موجب کاهش لرز بعد از عمل خواهد شد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير مصرف دگزامتازون در کاهش لرز پس از عمل جراحي بيماران صورت گرفت.
روش: مطالعه حاضر يک کارآزمايي باليني دو سو کور بو که بر روي 184 نفر بيمار در دو گروه مساوي، گروه دگزامتازون و گروه دارونما به طور تصادفي تقسيم شده و به گروه اول دگزامتازون با دوز
15/0 mg/kg و به گروه دوم به همان ميزان آب مقطر در جراحي هاي انتخابي اورتوپدي، ارولوژي و جراحي عمومي داده شد و سپس نتايج دو گروه پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار Spss و با استفاده از تست هاي آماري T-test تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه 39 درصد زن و بقيه مرد بودند. عمل جراحي بيماران، 46 درصد جراحي عمومي، 26 درصد ارتوپدي و 28 درصد ارولوژي بودند. ميزان لرز بعد از عمل در گروه دگزامتازون 12 درصد و در گروه دارونما 8 درصد بود که اين تفاوت از نظر آماري
معني دار نبود .(P<0.05)
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد که دوز کم دگزامتازون در مقايسه با دارونما لرز پس از عمل را در جراحي هاي انتخابي ارتوپدي، ارولوژي و جراحي عمومي کاهش نداده است. همچنين مشاهده شد که بين زنان و مردان تفاوت معني داري از نظر لرز بعد از عمل وجود ندارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 198  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی