برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اعتبار و روایی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی نوجوانان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حبيبي عسگرآبادي مجتبي*,پورآوري مينو,نوري زهرا,صالحي زهرا
 
 *پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه: رضايت از زندگي يک مفهوم ذهني و منحصر به فرد براي هر انسان است که جزء اساسي بهزيستي ذهني را تشکيل مي دهد و عموما به ارزيابيهاي کلي و شناختي يک شخص از زندگي خود اشاره دارد. در اين روند مقايسه اي بين ملاک هاي ايده آل شخص با شرايط زندگي واقعي اش صورت گرفته و هرچه واقعيت زندگي با اين ملاکهاي ذهني و ايده آل همخواني داشته باشد، شخص احساس رضايت بيشتري از زندگي مي کند. رضايت از زندگي بسته به زمينه فرهنگي افراد، مي تواند متفاوت باشد. مطالعات متعددي وجود دارد که به بررسي رضايت از زندگي افراد در فرهنگهاي مختلف پرداخته اند و برخي از آنها بخصوص در جوامع فردگرا و جمع گرا به نتايج متفاوتي رسيده اند. پژوهشها نشان داده، اغلب متغيرهاي مرتبط با رضايت از زندگي در فرهنگهاي غير مشابه، متفاوت است. بنابراين ضروري به نظر مي رسد که مقياس استفاده شده براي سنجش رضايت از زندگي، بايد شامل سوالاتي باشد که بتواند در فرهنگهاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد. تحقيقات نشان داده رضايت از زندگي با رفتارها و حالات روانشناختي مهم مانند افسردگي، عزت نفس، اميد و کمال گرايي ارتباط دارد. مطالعات متعددي در زمينه رضايت از زندگي در ميان بزرگسالان انجام شده است اما تا چندي پيش به رضايت از زندگي در حوزه کودکان و نوجوانان توجه چنداني نشده بود. پژوهشهاي انجام شده در زمينه رضايت از زندگي در بين نوجوانان نشان داده است که رضامندي و تلقي مثبت از زندگي درگروه سني نوجوانان کاملا متفاوت از بزرگسالان است و پژوهش در اين زمينه نيازمند لحاظ نمودن مولفه هاي ويژه آنان است. اهميت رضايت از زندگي در نوجوانان در مطالعات طولي زيادي آشکار شده است و نشان مي دهد درجه پايين رضايت از زندگي پيش بيني کننده رفتارهاي دروني سازي و بروني سازي شده آينده مي باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس چند بعدي رضايت از زندگي دانش آموزان (MSLSS) با به کار گيري تحليل عاملي تاييدي بود.
روش: نمونه اي با حجم 307 دانش آموز با روش نمونه گيري خوشه اي از بين دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر تهران انتخاب شدند.
ابزارهاي مورد استفاده عبارتند از 1- مقياس چند بعدي رضايت از زندگي دانش آموزان که 40 سوال دارد و داراي 5 زير مقياس خانواده، دوستان، مدرسه، محيط زندگي و خود است. 2- پرسشنامه نگراني از تصوير بدني که به بررسي نارضايتي و نگراني فرد درباره ظاهرش مي پردازد و شامل دو زير مقياس نارضايتي و خجالت فرد از ظاهر خود و ميزان تداخل نگراني درباره ظاهر در عملکرد اجتماعي است. 3- مقياس رضايت از زندگي که براي اندازه گيري رضايت از زندگي در بعد شناختي بهزيستي ذهني به کار مي رود.
يافته ها: ضريب آلفاي کرونباخ
MSLSS براي هر يک از خرده مقياس خانواده (0.89)، دوستان (0.80)، مدرسه (0.84)، محيط زندگي (0.75) و خود (0.78) و براي نمره کل 0.90 برآورد شده است. ضريب بازآزمايي حاصل از اجراي اين آزمون در طي 2 هفته براي خرده مقياسها و نمره کل بيش از 0.95 بدست آمد.
ساختار عاملي
MSLSS با استفاده از تحليل عاملي تاييدي نشان داد مدل با داده ها برازش خوبي دارد و نتايج از مدل پنج عاملي متمايل حمايت مي کند. شاخص هاي CFI، AGFI، GFI بزرگ تر از 95/ و شاخص هاي RMSEA و RMR کوچک تر از 0.05 بدست آمد که بر برازش بسيار مطلوب دلالت دارد. پس مي توان گفت که مدل هاي اندازه گيري MSLSS، روايي مناسب براي کاربرد در جامعه مورد مطالعه را دارد. بررسي ضرايب همبستگي نشان داد که همبستگي خرده مقياسهاي MSLSS با پرسشنامه رضايت عمومي از زندگي مثبت و معنادار و با خرده مقياسهاي پرسشنامه تصوير تن منفي و معنادار است و نشان دهنده روايي همگراي مقياس با اين دو پرسشنامه است.
بحث و نتيجه گيري: هرچند ابزارهاي مختلفي براي بررسي رضايت از زندگي در ميان کودکان و نوجوانان وجود دارد، اما اکثر آنها تک بعدي است و اين مقياس به دليل چند بعدي بودن، ديد کامل و چنـدجانبه اي از فرد ارائه مي دهد. رضايتمندي نوجوانان و جوانان از زندگي زمينه ساز گسترش دامنه رضايت آنان به حوزه هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. افزايش تنش ها و مشکلات  رفتاري، نااميدي، اضطراب، افسردگي از جمله آثار منفي نارضايتي از زندگي است که پيامدهايي هم چون کاهش روحيه مشارکت جويي اجتماعي، تعاون و اعتماد اجتماعي خواهد داشت. نتايج حاصل از بررسي همساني دروني
MSLSS با استفاده از آلفاي کرونباخ بين 0.75 (محيط زندگي) تا 0.89 (خانواده) برآورد شده است. بررسي ساختار عاملي تاييدي حاکي از آن است که مدل با داده ها برازش خوبي دارد. تصوير بدني عنصري اساسي از شخصيت و خودپنداره هر فرد است كـه بـر زندگي رواني و نگرش هاي او تاثير مي گذارد، اين تصوير ميتواند مثبت يا منفي باشد، بر بهزيستي رواني فرد تاثير بگذارد و به منبعي براي هيجانات مثبت يا منفي تبديل شود و از اين طريق، بر كيفيت زندگي افراد تاثير گذارد. اگر تصوير بدني فرد ناهمخواني زيادي داشته باشد، روابط اجتماعي، كاركردهاي روزانه، ارتباطات بين فردي و روابط خانوادگي كه از جمله حيطه هاي موثر كيفيت زندگي او هستند، تحت تاثير قرار مي گيرد. خرده مقياس هاي تصوير بدن با خرده مقياس هاي MSLSS رابطه منفي معناداري داشتند. همچنين مي توان گفت رضايت عمومي از زندگي در واقع نشان دهنده قضاوت کلي فرد از زندگيش، بر اساس مقايسه شرايط زندگي با استانداردهاي از پيش تعيين شده مي باشد. بنابراين منطقي به نظر مي رسد که بين خرده مقياسهاي MSLSS و رضايت از زندگي رابطه مثبت معناداري وجود داشته باشد. بر اساس يافته هاي به دست آمده MSLSS، مقياسي قابل اطمينان و معتبر است که مي توان از آن براي ارزيابي دانش آموزان ايراني استفاده نمود و نتايج پايا و باثباتي هم به دست آورد.

 
کلید واژه: مقياس چند بعدي رضايت از زندگي دانش آموزان، روايي، پايايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 123  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی