نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی و مقایسه میزان افسردگی دانش آموزان دختر دبیرستانی بر اساس سطح تحصیلات والدین و پایگاه اقتصادی خانواده

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: برزگربفرويي كاظم*,شيرجهاني اعظم
 
 *گروه علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه يزد
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه: براساس مطالعه ملي بيماري ها و آسيب ها در ايران، افسردگي سومين مشکل سلامتي کشور است. افسردگي نوعي اختلال خلقي است که مي تواند بر رفتار، شناخت و ديگر عواطف فرد تاثير منفي بگذارد. نوجوانان در مرحله اي از زندگي قرار دارند که ممکن است به علت بحران هاي متفاوت- شامل تغييرات فيزيولوژيکي، شناختي، رواني و فشار همسالان- در معرض هجوم اين اختلال خلقي قرار بگيرند. پژوهش ها نيز نشان داده اند که حدود يک سوم از نوجوانان از افسردگي خفيف تا باليني رنج مي برند. لذا، به دليل شيوع بالا و ايجاد اختلال در کارکردهاي مختلف اجتماعي، تحصيلي، حرفه اي و غيره، افسردگي موضوعي است که به توجه جدي نياز دارد. با اين اوصاف، هدف از پژوهش حاضر بررسي و مقايسه ميزان افسردگي دانش آموزان دختر دبيرستاني براساس سطح تحصيلات والدين و پايگاه اقتصادي خانواده بود.
روش: روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع علي- مقايسه اي مي باشد. جامعه اين پژوهش شامل تمامي دانش آموزان دختر دبيرستاني شهرستان يزد بودند. براي انجام اين پژوهش، تعداد 150 دانش آموز دختر به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي از جامعه مذکور انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه افسردگي بک و پرسشنامه اطلاعات شخصي استفاده شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها در سطح آمار توصيفي از شاخص هاي ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون تحليل واريانس يک راهه استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار
Spss18 تحليل شدند.
يافته ها: نتايج حاصل از تحليل هاي توصيفي نشان داد که ميزان افسردگي در دانش آموزان دختر دبيرستاني در سطح متوسط قرار دارد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس يک راهه نشان داد که دانش آموزان خانواده هاي با سطح در آمد پايين نسبت به دانش آموزان با سطح در آمد متوسط و بالا از افسردگي بالا تري برخوردارند. همچنين، دانش آموزاني که والدين شان از تحصيلات ابتدايي برخوردار بودند نسبت به دانش آموزان با تحصيلات بالا تر افسرده تر بودند.
بحث و نتيجه گيري: اين يافته ها نشان مي دهد که شيوع و ميزان افسردگي دانش آموزان دختر در خانواده هاي داراي وضعيت اقتصادي و تحصيلات پايين بالاتر است. در توجيه اين يافته مي توان گفت که نوجوانان خانواده هاي با وضع اقتصادي و تحصيلات پايين به نظر مي رسد که استرس روز مره و مداومي را تجربه مي کنند و کم تر مورد حمايت مادي و عاطفي خانواده خود قرار مي گيرند. طبق اين نتايج، برنامه ريزي جهت کاهش افسردگي در نوجوانان خانواده هاي فقير و داراي تحصيلات پايين ضرورت مي يابد. لذا، به مسوولين مدارس پيشنهاد مي شود با برگزاري کارگاه ها و کلاس هاي آموزش خانواده براي جامعه مذکور، والدين را با تغييرات شناختي، عاطفي و جسماني دوره نوجواني و راه هاي مقابله با مشکلات اين دوره آشنا سازند. همچنين، مدرسه و نهاد هاي مسوول مي توانند با همکاري نهاد هاي کمک رسان از قبيل تامين اجتماعي، بهزيستي، کميته امداد و گروه هاي مردم نهاد به رفع مشکلات معيشتي دانش آموزان نيازمند بپردازند.

 
کلید واژه: افسردگي، دانش آموزان دختر، سطح تحصيلات والدين، پايگاه اقتصادي خانواده
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 637  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی