برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش هوش معنوی و ابعاد آن در پیش بینی شادکامی دانش آموزان دختر دبیرستانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: برزگربفرويي كاظم*,خضري حسن
 
 *گروه علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه يزد
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه: در سال هاي اخير، روان شناسان علاقمند به حيطه روان شناسي مثبت نگر، توجه خود را بر منافع بالقوه احساس هاي مثبت، نظير احساس شادکامي و قابليت هاي معنوي از قبيل هوش معنوي معطوف کرده اند. شادکامي يکي از مهم ترين نيازهاي رواني بشر است که تاثير عمده اي بر شکل گيري شخصيت و سلامت روان به ويژه در دوره کودکي و نوجواني دارد. دانش آموزان شادکام در امور تحصيلي خود موفق ترند، وظايف خود را بهتر انجام داده و از قدرت حل مساله بالاتري بر خوردارند. هوش معنوي نيز به عنوان ظرفيت انسان براي پرسيدن سوالات نهايي درباره معناي زندگي مي تواند باعث رشد و شکوفايي فضايل انساني از قبيل بخشش، نوع دوستي، فروتني، دلسوزي، خرد و قضاوت منصفانه گردد. هدف از پژوهش حاضر تعيين نقش هوش معنوي در پيش بيني شادکامي دانش آموزان دختر دبيرستاني در شهرستان يزد بود.
روش: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه مورد مطالعه تمامي دانش آموزان دختر دبيرستاني شهرستان يزد بودند که به شيوه نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي تعداد 115 نفر از آنها انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. براي جمع-آوري داده ها از پرسشنامه هوش معنوي جامع (آمرام و دراير) و شادکامي آکسفورد (هيلز و آرگايل) استفاده شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها در سطح آمار توصيفي از شاخص هاي ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون چند گانه به شيوه ورود استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار
Spss18 تحليل شدند.
يافته ها: يافته هاي توصيفي پژوهش نشان داد که نوجوانان نمونه از لحاظ هوش معنوي و شادکامي در سطح متوسطي قرار دارند. نتايج حاصل از آزمون معناداري ضرايب همبستگي نشان داد که هوش معنوي و ابعاد آن- هوشياري، خوبي، جهت گيري دروني، معنا و مفهوم، وجود و شخصيت، حقيقت و صداقت، تماميت و کيفيت- با شادکامي دانش آموزان رابطه مثبت و معناداري دارند. همچنين، نتايج تحليل رگرسيون چند گانه به شيوه ورود نشان داد که ابعاد هوش معنوي مي توانند در مجموع 59 درصد از واريانس متغير شادکامي را تبيين نمايند و از اين ميان، سه بعد «تماميت و کليت»، «خوبي» و «صداقت و حقيقت» به ترتيب بيش ترين نقش معناداري در پيش بيني شادکامي دانش آموزان دختر دارا مي باشند
.
بحث و نتيجه گيري: به نظر مي رسد ارتقاء هوش معنوي و ابعاد آن باعث داشتن يک روحيه شاد در دانش آموزان دختر دبيرستاني مي شود در توجيه اين يافته ها مي توان گفت افراد با نمره هوش معنوي از منابع معنوي براي حل مسائل استفاده مي کنند و بيش تر از خصوصياتي هم چون تواضع، بخشش، حق شناسي و ترحم يا گذشت بر خوردارند. با دارا بودن اين ويژگي ها و ديد مثبت نسبت به دنيا، اين افراد از زندگي خود رضايت دارند و براي بهبودي آن مي کوشند و به شادکامي مي رسند. طبق اين يافته ها، لزوم توجه به نيازها و قابليت هاي معنوي دانش آموزان و ارائه آموزش هاي لازم براي رشد هوش معنوي در مدارس و سطح جامعه ضروري به نظر مي رسد و مي تواند گامي مهم براي افزايش شادکامي در دانش آموزان باشد. پيشنهاد مي شود معلمان و دست اندرکاران آموزش و
پرورش ارتقاء هوش معنوي را به عنوان يکي از راه هاي افزايش شادکامي نوجوانان دبيرستاني در نظر بگيرند. اين قابليت مي تواند از طريق برگزاري کارگاه هاي آموزش هوش معنوي و فراهم سازي بستر هاي مناسب براي نهادينه کردن آن در دانش آموزان انجام گيرد.

 
کلید واژه: هوش معنوي، شادکامي، دانش آموزان دختر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 347  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی