برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه سبک زندگی با نگرش به مواد مخدر در دانش آموزان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بهرامي معصومه*,زواري آذر
 
 *دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه علامه طباطبايي
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه: سبک زندگي بخشي از زندگي است که عملا تحقق مي يابد و دربردارنده طيف کامل فعاليت هاي است که افراد در زندگي روزمره خود انجام مي دهند. بنابراين طيف فعاليت هاي مختلف در هر عرصه از زندگي مي تواند سازنده سبک زندگي آن ها در عرصه باشد. جوانان در هر کشوري به لحاظ تحرک اجتماعي و بالندگي نقش محوري را در توسعه همه جانبه ايفا مي کنند. براي رسيدن به اهداف توسعه و پيشرفت کشور شناسايي مسائل و مشکلات پيش رو از اهميت زيادي برخودار است. در اين راستا شناسايي جوانان در معرض خطر سوء مصرف مواد (با گرايش مثبت نسبت به مصرف مواد) و ساير رفتارهاي پر خطر بايد از دغدغه هاي اساسي متوليان تعليم و تربيت باشد. امروزه روان شناسي سلامت با کنترل و مقابله با استرس، کاهش و ترک سيگار و تعديل رفتارهاي پرخطر (مثل مصرف مواد) در تشويق افراد به رفتارهاي سالم تر نقش جالبي ايفا مي کند.
روش: هدف پژوهش حاضر، تعيين رابطه سبک زندگي با نگرش به دانش آموزان به مواد مخدر بوده است. اين پژوهش از نوع همبستگي بود. جامعه آماري مورد مطالعه دانش آموزان در سال تحصيلي 92-91 بودند. از اين ميان 100 نوجوان دختر و پسر به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش نيز از شاخص هاي آماري همبستگي اسپيرمن، تحليل رگرسيون و
T مستقل تحت نرم افزار spss استفاده شد.
ابزارهاي مورد استفاده در اين مطالعه عبارتند از
:
- پرسشنامه سبک زندگي (
LSQ): اين پرسشنامه در سال 1391 توسط لعلي و همکاران به منظور بررسي سبک (زندگي سلامت جسماني (0.89)، ورزش و تندرستي (0.87)، کنترل وزن و تغذيه (0.85)، پيشگيري از بيماري ها (0.87)، سلامت روان شناختي (0.88)، سلامت معنوي (0.84)، سلامت اجتماعي (0.82)، اجتناب از دارو و مواد مخدر (0.79)، پيشگيري از حوادث (0.85)، سلامت محيطي (0.87)) ساخته شد و داراي 70 سوال بود. استفاده از آزمون تحليل عاملي روايي سازه پرسشنامه سبک زندگي را به منزله ابزاري چندبعدي براي ارزيابي و اندازه گيري سبک زندگي مورد تاييد قرار دادند.
-پرسشنامه نگرش و اعتياد به مواد مخدر: اين ابزار خودگزارش دهي توسط نظري ساخته شده است و به صورت ليکرتي نمره گذاري مي شود. بنابراين دامنه نمرات فرد در اين پرسشنامه بين 32 تا 160 درنوسان خواهد بود.اعتبار صوري و محتوايي و همچنين پايايي فرم موازي و همساني دروني اين مقياس مطلوب گزارش شده است. علاوه بر آن ميزان همساني دروني اين آزمون توسط ضريب آلفاي کرونباخ (0.89) محاسبه شد که از نظر معيارهاي روانسنجي مورد تاييد مي باشد
.
يافته ها: نتايج ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه نشان داد که از مجموع 100 نوجوان، 50 دختر (50 درصد) و 50 پسر (50 درصد) مورد بررسي داراي رشته تحصيلي تجربي (44 درصد)، انساني (37 درصد)، رياضي- فيزيک (19 درصد) بودند. ضرايب همبستگي بين ابعاد سبک زندگي با نگرش به مواد نشان داد بين ابعاد سبک زندگي سلامت جسماني و سلامت محيطي و نگرش به مواد در سطح
p<0.05 رابطه منفي معنادار بوده و بين ديگر ابعاد هيچ گونه رابطه اي وجود نداشته است. به منظور بررسي اينکه چه مقدار از واريانس نگرش به مواد دانش آموزان توسط ابعاد سبک زندگي آنان تبيين مي شود، از روش رگرسيون گام به گام استفاده شد. نتايج حاصل از مدل نشان داد که فقط سه بعد سلامت جسماني، سلامت معنوي و اجتناب از دارو و مواد مخدر وارد مدل رگرسيوني شدند و اين ابعاد سبک زندگي توانستند تنها حدود 45 درصد از واريانس متغير نگرش به مواد را تبيين کنند. همچنين نتايج حاصل از Tمستقل دو گروهي نشان داد که بين سبک زندگي دختران و پسران در سطح p<0.05 تفاوت معنادار وجود دارد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که رابطه بين دو بعد سلامت جسماني و سلامت محيطي سبک زندگي با نگرش به مواد رابطه معکوس وجود دارد و بين ديگر ابعاد رابطه معناداري وجود نداشت. همچنين بين ابعاد مختلف سبک زندگي دختران و پسران تفاوت معناداري وجود داشت.

 
کلید واژه: سبک زندگي، نگرش نسبت به مواد، نوجوانان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 351  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی