نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه خلاقیت، هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدایی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بابايي نادينلويي كريم*,پزشكي هانا,شريعتي فرهاد,زارعي بتول
 
 *
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه: شواهد حاکي از اين واقعيت است که دو زبانگي به عنوان يک پديده در تمام کشورها وجود دارد. در مورد تک زبانگي و دو زبانگي نظرات و پژوهش هايي با نتايج متفاوت ارائه شده است، مطالعات پيشين تاثير پرورش يافتن کودک در محيط هاي دوزبانه را بر توانايي هاي شناختي آنان منفي ارزيابي کرده و به آن به ديد عاملي بازدارنده در تحول شناختي کودکان نگريسته اند (به طور مثال، دورنيک، 1969، مکي،1978 و تيلور، 1974). اما اخيرا نشان داده شده که اين عامل نه تنها تاثير منفي بر تحول و کسب توانايي هاي شتاختي افراد ندارد بلکه اثر مثبت هم دارد (بيالستوک، 2001، کرمي، نوري، منيري و نيلسون، 2003). همچنين ديده شده که بين دو زبانگي و رشد شناختي ارتباط قوي وجود دارد. دو زبانه ها در طبقه بندي اهداف، خلاقيت، شکل گيري مفهوم، ثباط ادراکي، حل مساله و فهم دستورات پيچيده برتري دارند (اردکاني، 1383) از طرف ديگر هوش هيجاني جديدترين تحول در زمينه ارتباط ميان تفکر و هيجان است (پتريدز و فرنهايم، به نقل از پتريدز، فريدريکسون و فرنهايم، 2004). هوش هيجاني مجموعه اي از قابليت ها ،توانايي ها و مهارت هاست که فرد را براي سازگاري با محيط و کسب موفقيت در زندگي تجهيز مي کند و نوعي ظرفيت ادراک و بيان، فهم و کابرد مديريت هيجان هاي خود و ديگران است (ماير، سالووي، کارسو و سيتانيوس، 2001) که طبق پژوهش هاي ذکر شده کودکان دو زبانه در مواردي از اين مهارت ها در سطح بالايي قرار دارند و مي توان گفت دو زبانگي تاثير مثبتي بر هوش هيجاني مي تواند داشته باشد لذا هدف اين پژوهش مقايسه خلاقيت و هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدايي بود.
روش: اين پژوهش از نوع همبستگي و علي مقايسه اي (هر دو توصيفي هستند) مي باشد. و جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهرستان سنندج در سال تحصيلي 91- 92 مي باشد. نمونه آماري پژوهش حاضر نيزشامل 120 دانش آموز از هر دو جنس است که به صورت روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه خلاقيت عابدي و پرسشنامه هوش هيجاني برادبري و گريوز استفاده شد، و براي پيشرفت تحصيلي معدل در نظر گرفته شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون
t مستقل و تحليل واريانس چند متغيري تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که بين خلاقيت و هوش هيجاني دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه تفاوت معني داري وجود دارد، به عبارت ديگر ميزان خلاقيت و هوش هيجاني در دانش آموزان دو زبانه بيشتر از دانش آموزان تک زبانه است. همچنين بين خلاقيت، پيشرفت تحصيلي و هوش هيجاني ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد. و نيز بين دو جنس از نظر هوش هيجاني و خرده مقياس خلاقيت (خود مديريتي) تفاوت معني داري بدست آمد، بعبارت ديگر ميزان هوش هيجاني و خود مديريتي در پسرها بيشتر از دختران است (
p<0.05).
بحث: نتايج نشان دادند که افراد دو زبانه در مقايسه با افراد تک زبانه از لحاظ خلاقيت در سطح بالاتري قرار دارند. همسو با اين پژوهش لي و کيم (2011) در پژوهشي نشان دادند بين خلاقيت و دو زبانگي صرف نظر از سن و جنسيت ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد همچنين پژوهش ليکين (2012) از پژوهش هايي که فرضيه تفاوت بين دو زبانگي و تک زبانگي در خلاقيت را مدنظر قرار دادند حمايت کرده و آنان را تصديق مي کند در تبيين اين يافته مي توان گفت هوشياري ذهني مورد نياز براي تغيير بين دو زبان به توسعه مهارت ها در انواع فعاليت هاي ذهني منجر مي شود. همچنين افراد دو زبانه از لحاظ هوش هيجاني از افراد تک زبانه در سطح بالاتري قرار داشتند در تبيين اين يافته مي توان گفت همانطور که پژوهش هاي ذکر شده نشان دادند که افراد دو زبانه از لحاظ هوش و ادراک و حل مساله در سطح بالاتري قرار دارند پس مي توانند در برخورد با مشکلات و تعاملاتشان و درک احساسات ديگران و خودشان بهتر عمل کنند.
نتيجه گيري: مطالعات و مطالب بيان شده نشان مي دهد دو زبانگي بر خلاف تئوري هاي پيشين نه تنها عامل بازدارنده و منفي نيست بلکه داراي پيامدهاي مثبت همچون خلاقيت، سطح بالاي توانايي حل مساله،ادراک و هوش بالا هست و با توجه به اين که اغلب دانشمندان اتفاق نظر دارند که هرچه سن کودک کمتر باشد فراگيري زبان آسانتر است و اين هم به دليل انعطاف پذيري ذهن کودک است پيشنهاد مي شود در اين سنين زبان دوم به کودکان آموزش داده شود. و باتوجه به اين که در واقع کنترل متغييرهايي چون سن و جنسيت ممکن است مشکل نباشد اما کنترل وضعيت اقتصادي- اجتماعي نمي تواند دقيقا انجام شود و وجود بعضي از مشکلات ديگر امکان مقايسه علي افراد تک زبانه و دوزبانه را تا حدودي امکان ناپذير مي کند لذا پژوهش حاضر فقط به مقايسه دو گروه پرداخته است.

 
کلید واژه: خلاقيت، هوش هيجاني، پيشرفت تحصيلي، دو زبانگي، تک زبانگي و دانش آموزان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 396  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی