برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تصور کودکان از خداوند در خانواده های مذهبی و غیر مذهبی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اسماعيلي معصومه*,اعتماددار نرگس,رنجبر ليلا
 
 *گروه روانشناسي، دانشگاه پيام نور استهبان
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه: تصور ذهني ازخدا امر مهمي درتحول و شکل گيري باورهاي مذهبي افراد تلقي مي شود. اين تصور در کودکي و تحت تاثير عوامل دروني و بيروني زيادي شکل مي گيرد، که خانواده مهمترين عامل در شکل گيري آن به شمار مي آيند. امروزه با کودکاني مواجه مي شويم که از خدا ترس شديدي دارند که ريشه آن در باورها و اعتقادات والدينشان است آنها براي اينکه فرزندانشان خلافي نکنند فقط از جهنم و آتش حرف مي زنند و خدا را با چهره اي ترسناک به فرزندان خود نشان مي دهند نه چهره اي دو ست داشتني و محبوب.از اينرو پژوهش حاضر با هدف بررسي تصور کودکان از خداوند در خانواده هاي مذهبي و غيرمذهبي انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصيفي همبستگي بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه کودکان پيش دبستاني 3 - 6 سال شهر استهبان بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از 5 مهد کودک شهر استهبان 100 نفر انتخاب و کودکان هر مهدکودک از طريق ليست حضور و غياب به صورت تصادفي(58 دختر و 42 نفر پسر) انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها از والدين از پرسشنامه باورهاي مذهبي و براي سنجيدن تصور کودک از خداوند از نقاشي استفاده شد به اين صورت که از کودک خواسته مي شد تا تصوري که از خدا دارند را نقاشي کنند نقاشي کودک به دو صورت نمره گذاري شد، کودکي که تصوير خداوند را به شکل انسان ترسيم مي کرد و کودکي که از نماد براي ترسيم خداوند استفاده مي کرد
.
يافته ها: يافته ها از طريق آمار توصيفي(فراواني و درصد فراواني) و آزمون تي
(t.test) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد بين باورهاي مذهبي والدين و تصور کودک از خداوند(انسان يا نماد) رابطه معناداري وجود داشت. به اينصورت که کودکاني که در خانواده هاي مذهبي بزرگ شدند درکشان از خداوند حالتي انسان گونه بود و براي خدا دست و پا و سر و صورت قايل بودند چرا که خداوند را قدرتمند، عاشق و کمک دهنده تصور مي کردند. اما کودکاني که در خانواده هايي با اعتقادات مذهبي پايين رشد کرده بودند تصورشان از خداوند به صورت نماد بود و خداوند را به صورت موجوي دست نيافتني(خورشيد، کوه و...) تصور مي کردند.
بحث و نتيجه گيري: بنابراين از آنجا که خانواده، اولين مدرسه و والدين نيز اولين معلمان هستند که رشد معنوي کودک را شکل مي دهند و آنچه در خانه آموخته مي شود غالبا عميق تر و پايدارتر از مطالبي است که در ساير مکانها فرا گرفته مي شود آگاهي دادن و آموزش والدين در اين زمينه ضروري است.

 
کلید واژه: تصور از خداوند، خانواده، باورهاي مذهبي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 887  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی