نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات اتساعی اجزا گیاه سیاه دانه بر زنجیره تراشه خوکچه هندی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كيهان منش رعنا*,بسكابادي محمدحسين,ابراهيمي سعادت لو محمدعلي,خامنه سعيد,ميرزايي فريبا
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: به اثر درماني گياه سياه دانه بر بيماريهاي تنفسي در كتب پزشكي قديمي اشاره شده است. در مطالعه حاضر اثرات شل کنندگي فراکسيونهاي n هگزان، دي كلرومتان، متانول و فراکسيون آبي بر زنجيره تراشه خوکچه هندي آزمايش شد.
روش مطالعه: اثرات اتساعي چهار غلظت تجمعي از هر فراکسيون
 (8/0، 2/1، 6/1 و 2 گرم درصد) در مقايسه با سالين  و چهار غلظت تجمعي از تئوفيلين (2/0، 4/0، 6/0 و 8/0 ميلي مول) به وسيله اثرات اتساعي آنها بر زنجيره تراشه خوکچه منقبض شده توسط 60 ميلي مول کلريد پتاسيم (گروه اول) و 10 ميکرومول متاکولين (گروه دوم، تعداد=6 براي هر گروه) بررسي شد.
يافته ها: در گروه اول‏، دو غلظت فراکسيون
n هگزان و سه غلظت آخر دي كلرومتان و متانول اثرات انقباضي معني داري در مقايسه با سالين نشان دادند p<0.05) تا (p<0.001 تمام غلظتهاي تئوفيلين و بيشتر غلظتهاي فراکسيونهاي دي كلرومتان،متانول و  nهگزان در گروه دوم اثرات اتساعي معني داري در مقايسه با سالين نشان دادند p<0.05) تا (p<0.001 در هر دو گروه اثر اتساعي تمام غلظتهاي همه فراكسيونها بطور معني داري كمتر از تئوفيلين بود p<0.05)تا (p<0.001  اثر اتساعي بيشتر غلظتهاي فراکسيونهاي n هگزان‏، دي كلرومتان و متانول در گروه دوم بيشتر از گروه اول بود  p<0.05)تا(p<0.001  در گروه اول ارتباط معني دار منفي بين اثرات اتساعي و غلظتهاي فراکسيونهاي n هگزان‏، دي كلرومتان و متانول وجود داشت. در مورد تئوفيلين در هر دوگروه و در مورد همه فراکسيونها بجز فراكسيون آبي در گروه دوم ارتباط معني دار مثبتي بين غلظت و اثر اتساعي وجود داشت   p<0.05) تا .(p<0.001
نتيجه گيري كلي: اين نتايج اثر شل کنندگي قوي را براي فراکسيونهاي مختلف گياه سياه دانه بجز فراکسيون آبي بر زنجيره تراشه خوکچه هندي نشان داد. قويترين اثر شل کنندگي مربوط به فراکسيونهاي دي كلرومتان و متانول بود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 67  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی