نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه شیوع ناهنجاری های سر به جلو، کایفوز افزایش یافته و شانه به جلو در سالمندان با و بدون گردن درد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بلوچي رامين*,تفاخر زورار
 
 *گروه آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشگاه علامه طباطبايي
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت دانش بنيان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت كشور
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

بدليل بي تحرکي و برهم خوردن تعادل عضلاني در نتيجه افزايش سن راستاي وضعيت بدني خميده تر مي شود که مي تواند باعث ايجاد دردهاي وضعيتي گردد بنابراين هدف اين تحقيق مقايسه شيوع ناهنجاري هاي سربه جلو، کايفوز افزايش يافته و سربه جلو در سالمندان با و بدون گردن درد مي باشد.
مواد و روش ها:40 نفر سالمند به صورت در دسترس انتخاب شدند و به دو گروه 20 نفري با گردن درد با ميانگين سن
65.33±3.42 و ميانگين وزن 69±6.53 و بدون گردن درد با ميانگين سن 63.89±4.53 و ميانگين وزن 71.50±8.71 تقسيم شدند. براي اندازه گيري سربه جلو از دوربين عکاسي (از نماي جانبي) ساخت ژاپن و نرم افزار اتوکد، براي اندازه گيري کايفوز از خط کش منعطف، براي اندازه گيري شانه به جلو ازفاصله بين زائده آخرمي تا ديوار به وسيله خط کش مدرج همچنين براي اندازه گيري درد از مقياس بصري VASاستفاده شد. جهت تجزيه تحليل داده ها از آزمون T مستقل و همبستگي پيرسون همچنين جهت نرمال بودن داده ها از آزمون 1-sample K-S استفاده شد. نتايج نشان داد که اختلاف معني داري بين ميانگين شانه به جلو، سر به جلو و کايفوز افزايش يافته در گروه گردن درد با گروه بدون گردن درد وجود دارد (p<0.05) همچنين بين سربه جلو، کايفوز افزايش يافته و شانه به جلو با گردن درد در سالمنداني که از گردن درد رنج مي بردند ارتباط معني داري منفيبه دست آمد (p£0.01) معني داري بدست آمد. با توجه به نتايج پژوهش حاضر مي توان نتيجه گرفت که ناهنجاري هاي سربه جلو، کايفوز افزايش يافته و شانه به جلو در سالمنداني که از گردن درد رنج مي برند نسبت به سالمنداني که درد گردن ندارند، شيوع بالايي دارد و با توجه به معضل افزايش جمعيت سالمندي در کشور، اينمساله ضرورت توجه به اين افراد و اقدامات پيش گيري کننده، اصلاحي و درماني را بيان مي کند.

 
کلید واژه: سربه جلو، کايفوز افزايش يافته، شانه به جلو، سالمندان، گردن درد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 158  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی