برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تعاملی چهار هفته تمرینات مقاومتی و مصرف مکمل عصاره یونجه بر برخی فاکتورهای هماتولوژیکی در دختران دارای کاهش وزن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جعفري هديه*,احمدعلي نژاد مهري,سلحشور طلعت
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات مازندران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت دانش بنيان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت كشور
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر اثر تعاملي چهار هفته تمرينات مقاومتي و مصرف مکمل عصاره يونجه بر برخي فاکتورهاي هماتولوژيکي در دختران داراي کاهش وزن مي باشد 40 دختر داراي کاهش وزن براي اين پژوهش انتخاب و به صورت تصادفي به چهار گروه 10 نفري: کنترل، گروه مصرف کننده مکمل، گروه تمرين قدرتي و گروه چهارم مصرف کننده مکمل و تمرين قدرتي تقسيم شدند. يک روز قبل از شروع تمرين همه آزمودني ها براي گرفتن نمونه خوني به صورت ناشتا آماده شدند. صبح روز آزمايش از هر 40 نفر، پنج سي سي خون گرفته و فريز شد (پيش آزمون). سپس گروه تمرين (تمرين و تمرين +مکمل) جلسات تمرين خود را آغاز کردند. برنامه تمريني 3 بار در هفته, به مدت 4 هفته,3 نوبت (هر نوبت 45-80 ثانيه), 8-12 تکرار و در روزهاي زوج اجرا گرديد. از روش هاي آماري کولموگروف اسميرنف، t مستقل و تحليل واريانس درون گروهي با اندازه گيري مکرر استفاده شد. سطح معناداري نيز براي تمام محاسبات (p<0.05) در نظر گرفته شده است. يافته ها نشان داد که تفاوت معني داري بين وزن دختران نوجوان لاغر در زمان قبل و بعد از يک دوره تمرين مقاومتي و مکمل عصاره يونجه وجود دارد. به گونه اي که پس از يک دوره تمرين مقاومتي و مکمل سازي با عصاره يونجه وزن افزايش معني دار يافته است (p<0.000). و تفاوت معني داري بين غلظت WBC و RBC و MCV و MCH و MCHC دختران نوجوان لاغر در زمان قبل و بعد از هشت هفته تمرين مقاومتي و مکمل عصاره يونجه وجود ندارد (p<0.864). (p<0.279). (p<0.544). (p<0.758). (p<0.954). ولي تفاوت معني داري بين غلظت HB و HCT دختران نوجوان لاغر در زمان قبل و بعد از هشت هفته تمرين مقاومتي و مکمل عصاره يونجه وجود دارد (p<0.000). (p<0.000). ميزان PLT دختران نوجوان لاغر درزمان قبل و بعد از هشت هفته تمرين مقاومتي و مکمل عصاره يونجه کاهش معني داري يافته است (p<0.022). نتايج نشان داد، بين تمرين مقاومتي و مصرف عصاره يونجه، بر متغيرهاي همالوتوژيکي تفاوت معناداري وجود ندارد.

 
کلید واژه: تمرين مقاومتي، مکمل عصاره يونجه، گلبول سفيد، پلاکت، هموگلوبين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 106  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی