نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط بین تعهد حرفه ای با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قاسم پور شمسيه*,براري عليرضا,علوي سيدحسين
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي آيت اله آملي
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت دانش بنيان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت كشور
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف از اين تحقيق ارتباط بين تعهد حرفه اي با تعهد سازماني دبيران تربيت بدني آموزش و پرورش استان مازندران بود. روش تحقيق حاضر، توصيفي از نوع همبستگي بوده و با توجه به هدف از نوع کاربردي است که روش جمع آوري اطلاعات به شکل ميداني انجام شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر را کليه دبيران تربيت بدني (مرد و زن) آموزش و پرورش استان مازندران تشکيل دادند که با توجه به جدول مورگان تعداد 376 نفر بعنوان تعداد نمونه انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها جهت آزمون زمينه هاي تحقيق از پرسشنامه استاندارد شده تعهد سازماني (OCQ) ماير و آلن (1993) و تعهد حرفه اي (PCQ) ماير و آلن (1993) استفاده شده است. روايي محتوي پرسشنامه تاييد و پايايي آن نيز از طريق آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه تعهد سازماني a=0.84، تعهد حرفه اي a=0.75، به دست آمد. براي آزمون فرضيات تحقيق از t تک نمونه اي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج نشان داد ارتباط معني دار بين تعهد حرفه اي و تعهد سازماني شغلي دبيران تربيت بدني آموزش و پرورش استان مازندران وجود دارد. همچنين نتايج همبستگي نشان داد رابطه مثبت و معناداري بين تعهد سازماني و تعهد حرفه اي دبيران تربيت بدني آموزش و پرورش استان مازندران وجود دارد. بين تعهد سازماني با خرده مقياس عاطفي و تعهد سازماني با خرده مقياس هنجاري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. اما بين تعهد سازماني با خرده مقياس مستمر رابطه معني داري وجود ندارد. همچنين بين تعهد حرفه اي با خرده مقياس عاطفي، تعهد حرفه اي با خرده مقياس مستمر رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. اما بين تعهد حرفه اي با خرده مقياس هنجاري رابطه مثبت و معني داري وجود ندارد. بنابراين لازم است که در جهت توسعه و افزايش عملکرد دبيران تربيت بدني تعهد سازماني و تعهد حرفه اي آنان را مد نظر قرار داد تا کارايي آنان افزايش يابد.

 
کلید واژه: تعهد سازماني، تعهد حرفه اي، معلمان تربيت بدني، استان مازندران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 164  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی