برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط بین سبک رهبری مربیان با انسجام تیمی تیم های کشتی استان مازندران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اسلامي عليرضا*,براري عليرضا,علوي سيدحسين
 
 *دانشگاه آيت اله آملي
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت دانش بنيان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت كشور
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين سبک رهبري مربيان با انسجام تيمي تيم هاي کشتي استان مازندران مي باشد. با توجه به اين که در زمينه سبک رهبري مربيان و کارآمدي مربيان تحقيقات بسيار اندکي انجام شده است و از آنجا که انسجام تيمي، يکي از فاکتورهايي است که بر عملکرد گروهي تاثير مي گذارد و تاثير زيادي بر موفقيت تيم ها دارد، اين تحقيق طراحي شده است. اين تحقيق در محدوده زماني تابستان 1394 انجام شد. از اين رو، کشتي گيران شهرستان هاي محمودآباد، آمل، بابل، نور، ساري، تنکابن، بهشهر و چالوس (201 کشتي گير) به عنوان نمونه آماري پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه اطلاعات فردي، پرسشنامه مقياس رهبري در ورزش و پرسشنامه محيط گروهي پاسخ دادند. پس از هماهنگي با هيات کشتي استان مازندران و روساي هيات کشتي شهرستان هاي مورد مطالعه، پرسشنامه ها در روز مسابقه و در تمرينات در اختيار کشتي گيران قرار گرفت و در همان جلسه و پس از 30 دقيقه اخذ گرديد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون کالموگروف- اسميرنف براي آزمون نرمال بودن توزيع داده ها و ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط بين سبک هاي رهبري مربيان با انسجام تيمي استفاده گرديد. نتايج نشان داد که مربيان حاضر در تيم هاي کشتي استان مازندران بيشتر از سبک رهبري آموزش و تمرين و کمتر از سبک رهبري دموکراتيک استفاده مي کردند. همچنين بين انسجام تکليف و اجتماعي با سبک هاي رهبري آموزش و تمرين، دموکراتيک، حمايت اجتماعي و بازخورد مثبت ارتباط مثبت و معني دار، و با سبک رهبري آمرانه ارتباط منفي و معني داري وجود داشت. با بررسي نتايج اين تحقيق و ساير محققان به نظر مي رسد، در ورزش هاي انفرادي نيز همانند ورزش هاي تيمي که به هماهنگي و همکاري قابل توجهي در بين بازيکنانشان نياز دارند، انسجام تيمي فاکتوري اساسي و حياتي (نه کافي) براي موفقيت تيم هاست.

 
کلید واژه: سبک رهبري، مربيان، کشتي، انسجام، سبک دموکراتيک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 66  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی