برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه استرس شغلی با فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در کارشناسان ورزش جمعیت هلال احمر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: معصوميان ارزنق يوسف*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي دستاوردهاي فن آورانه تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت دانش بنيان پژوهشگران فن آور برنا، دانشگاه مازندران، وزارت كشور
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش رابطه استرس شغلي با فرهنگ سازماني و رضايت شغلي در كارشناسان ورزش جمعيت هلال احمر بود. اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آمار در ا ين پژوهش كارشناسان ورزش جمعيت هلال احمر (N=1200) و حجم نمونه برابر است با 126 نفر بودند. در ا ين پژوهش از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شده است. براي جمع آوري داده ها از سه پرسشنامه استاندارد رضايت شغلي پل اسپكتر، فرهنگسازماني رابينز و استرس شغلي نايوش و براي بررسي فرضيه ها از آزمون هاي همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج نشان داد که بين رضايت شغلي و مولفه هاي آن با استرس شغلي رابطه معني دار وجود دارد. بين فرهنگ سازماني و مولفه خلاقيت و نوآوري با استرس شغلي، رابطه منفي معني دار وجود دارد. رضايت شغلي، فرهنگ سازماني و استرس شغلي در بين زنان و مردان كارشناسان ورزش جمعيت هلال احمر، تفاوت معني داري ندارد. يافته هاي پژوهش، که بين رضايت شغلي و مولفه هاي آن با استرس شغلي رابطه معني دار وجود دارد. همچنين نتايج پژوهش نشان داد بدين معني که هر چه استرس شغلي کمتر، فرهنگ سازماني و خلاقيت و نوآوري بيشتر بوده و برعکس استرس شغلي بيشتر، با فرهنگ سازماني و خلاقيت و نوآوري پايين تر همراه مي باشد. همچنين نتايج دلالت براين دارد که بين توجه به سازمان، خطرپذيري، توجه به تيم، جاه طلبي و تهورطلبي و توجه به اعضاي سازمان و تاثير نتايج تصميمات بر کارکنان با استرس شغلي رابطه مثبت معني دار وجود دارد نتايج به دست آمده از اين پژوهش در خصوص رابطه فرهنگ سازماني و استرس شغلي مطابقت ندارد. بکارگيري فرد در کاري که با توانايي ها و اطلاعات او همخواني ندارد و يا تغيير در فعاليت کاري او مي تواند باعث ايجاد استرس در فرد شود. استرس، هم افرادي که مبتلا به آن هستند و هم موسسات و واحدهاي توليدي که افراد در آن کار مي کنند را با مشکل مواجه مي کند.

 
کلید واژه: استرس شغلي، فرهنگ سازماني، رضايت شغلي، جمعيت هلال احمر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 144  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی