برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر مهاری گابا بر ترشح انسولین تحریک شده توسط گلوکز از جزایر جدا شده پانکراس موش صحرایی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فرجي شهريور فرزانه*,معتمدي فرشته,قاسمي اصغر,خسروي مريم,زاهدي اصل صالح
 
 *گروه زيست شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: گابا اسيد آمينه اي است كه دربسياري از نورونهاي مهاري سيستم عصبي مرکزي وجود دارد، همچنين درساير بافتها نظير پانکراس نيز ثابت شده است. شواهد موجود در رابطه با اثر گابا در ترشح انسولين از جزاير تناقض دارند. هدف اين مطالعه بررسي اثر گابا روي ترشح انسولين تحريك شده توسط گلوكز از جزاير جدا شده پانكراس مي باشد.
روشها: جزاير پانكراس از 25 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار با محدوده وزني 250- 200 گرم با روش هضمي کلاژناز جدا شد. ترشح انسولين در جزايري كه در معرض غلظت هاي مختلف گلوكز با حضور و عدم حضور گابا قرار گرفته بودند مورد ارزيابي قرار گرفت. غلظت هاي گلوكز 3/8 و 7/16 ميلي مولار و گابا 50 ميکرو مولار بود
.جزاير در محلول کربس و در دماي 37 درجه انکوبه شده و ميزان ترشح انسولين با روش ELISA مورد ارزيابي قرار گرفت. هر كاپ انكوبه شامل هشت جزيره بود كه براي هر کدام از شرايط بيست بار تکرار گرديد.
نتايج: نتايج بصورت ميانگين ± خطاي استاندارد ميزان ترشح انسولين در هر جزيره در واحد زمان گزارش شد. وجود غلظت 50 ميکرو مولار گابا در محيط انکوباسيون با حضور غلظت 3/8 ميلي مولار گلوکز اثر مهاري در ترشح انسولين تحريک شده بوسيله گلوکز را نشان داد. در مقايسه با گلوکز 3/8  به تنهايي ترشح انسولين (3±6/36
U/islets/60)بطور معني داري (p<0.01) كمتر از گلوكز بعلاوه گابا  (4/2±7/31)بود. ترشح انسولين تحريک شده با غلظت 7/16 ميلي مولار گلوکز در حضور گابا (2/6±7/78) نيز به طور معني داري (p<0.01) در مقايسه با حضور گلوكز 7/16  ميلي مولار به تنهايي كمتر بود(7/7±5/100).
نتيجه گيري: داده هاي اين مطالعه يافته هاي بعضي از مطالعات ديگر را تاييد مي کند که گابا اثر مهاري در ترشح انسولين دارد و ميتواند رل تنظيمي در ترشح انسولين داشته باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 120  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی