برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر جنس در پاسخ شرطی وابسته به مرفین

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كرمي منيژه*
 
 *گروه زيست شناسي، دانشکده علوم پايه، دانشگاه شاهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: با در نظر گرفتن شواهدي که تاثير جنس را در خواص پاداشي مرفين در موش اسپراگ-دوله نشان مي دهد، در اين تحقيق تفاوت هاي وابسته به جنس در جريان شرطي سازي مکاني (Place conditioning) ناشي از مرفين (0.5-10 ميلي گرم بر کيلوگرم, زير جلدي) در موش ويستار (250-200 گرم) مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها: شرطي سازي به کمک يک روش سه روزه بي طرف
(Unbiased) القا شد. مقادير مختلف نالوکسون هيدروکلرايد (0.5-2 ميلي گرم بر کيلو گرم, داخل صفاقي)- آنتاگونيست گيرنده m اپيوئيدي- و سولپيرايد (0.5-2 ميلي گرم بر کيلو گرم, زير جلدي)- آنتاگونيست گيرنده D2 دوپاميني - نيز در اين جريان به تنهايي يا پيش تزريق مرفين تجويز شد تا مکانيسم هاي درگير در فرايند ها مورد بررسي قرار گيرد.
نتايج: بر مبناي نتايج اين تحقيق، مرفين به صورت وابسته به دوز در هر دو جنس باعث بروز شرطي شدن شد (پاسخ ماکزيمم در هر دو جنس تحت 7.5 ميلي گرم بر کيلو گرم دارو حاصل گرديد). حيوانات ماده در مقادير پايين تري از ماده اپيوئيد (0.5 ميلي گرم بر کيلو گرم)، پاسخ شرطي معني دار نشان دادند (پايين ترين دوز شرطي کننده در حيوانات نر 2.5 ميلي گرم بر کيلو گرم). بعلاوه تقويت پاسخ القايي مرفين در مقادير بالاتر (از 5 ميلي گرم بر کيلو گرم به بالا) در ماده ها شديدتر از نرها بود. تجويز مرفين طي شرطي سازي همچنين در گروه ماده نسبت به گروه کنترل پاسخ حركتي معني داري را نشان داد که اين امر بر پاسخ شرطي وابسته به مرفين تاثير نداشته است. همچنين در هر دو جنس مقدار بالاي دارو باعث افزايش وزن حيوانات شد. بر مبناي نتايج ديگري از اين بررسي, نالوکسون در هر دو جنس در مقادير بالا باعث شرطي شدن شد. نالوکسون بر پاسخ حرکتي حيوانات تحت آزمايش بي تاثير اما بر وزن حيوانات نر نسبت به گروه کنترل تاثير معني دار داشت. سولپيرايد بر اساس يافته هاي اين تحقيق در حيوانات نر باعث پاسخ منفي ( (aversionشد در حاليکه پاسخ حرکتي اين حيوانات را متاثر نکرد. پيش تزريقات اين دارو طي شرطي سازي با مرفين, در مقادير بالا, باعث از بين رفتن پايداري پاسخ مرفين گرديد.
بحث: اين تحقيق تفاوت هاي جنسي را در فرايند شرطي سازي و پاسخ حرکتي القايي مرفين در نژاد ويستار از موش هاي بزرگ آزمايشگاهي و نيز دخالت گيرنده هاي
m اپيوئيدي و D2 دوپاميني را در اين فرايند نشان داد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 47  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی