برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با سلامت روان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نجفي احد*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهر
 
عنوان همایش: کنفرانس ملي آينده پژوهي، علوم انساني و توسعه
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز توسعه آموزش های نوین ایران (متانا)
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به دنبال بررسي رابطه سبکهاي فرزند پروري با سلامت روان دانشجويان رشته مشاوره دانشگاه آزاد ابهر در سال تحصيلي 94-1393است. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانشجويان دانشگاه آزاد ابهر نمونه اي با حجم 100 نفر(هر دو جنس)، به روش نمونه گيري خوشه اي و تصادفي انتخاب گرديد. طرح پژوهش از نوع مطالعه زمينه يابي (پيمايشي) است و ابزارهاي اندازه گيري مشتمل بر 2 پرسشنامه سبکهاي تربيتي (فرزند پروري) با 30 ماده که توسط والدين پاسخ داده شده و پرسشنامه سلامت عمومي گلد برگ که توسط دانشجويان جواب داده شده مي باشد. هدف از انجام اين پژوهش، تعيين وجود يا عدم وجود رابطه بين سبک هاي فرزند پروري والدين با سلامت روان فرزندان مي باشد. براي دستيابي به هدف فوق سه فرضيه به اين شرح تدوين گرديده که عبارتند از: 1) بين سبک تربيتي مقتدرانه و سلامت روان همبستگي وجود دارد. 2) بين سبک تربيتي سختگيرانه و سلامت روان همبستگي وجود دارد. 3) بين سبک تربيتي سهل گيرانه و سلامت روان همبستگي وجود دارد. براي تجزيه و تحليل داده ها در برنامه نرم افزاري SPSS از روش همبستگي پيرسون استفاده شده است. نتايج بدست آمده به اين شرح مي باشد: 1) فرضيه اول با ضريب همبستگي R=306 در سطح 1% و با اطمينان 99% مورد تاييد قرار گرفت. 2) فرضيه دوم با ضريب همبستگي r=131 در سطح 0.1 زير 95% اطمينان رابطه وجود ندارد يعني بين شيوه سختگيرانه با بهداشت رواني رابطه وجود ندارد در نتيجه اين فرضيه مورد تاييد واقع نگرديده است. 3) فرضيه سوم با ضريب همبستگي r=0.152 در سطح 1% با 95% اطمينان رابطه وجود دارد و ليکن اين رابطه معکوس مي باشد و در جهت مثبت قرار دارد و منجر به کاهش سلامت روان فرزندان مي شود. براساس محاسبات همبستگي سبک تربيتي مقتدرانه با عنوان بهترين الگوي برازش شده براي پيش بيني سلامت روان معرفي شده است.

 
کلید واژه: سبکهاي فرزندپروري، سلامت روان، دانشجويان رشته مشاوره
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 238   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی