برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر بازخورد خود کنترل و خود کنترل هنجاری بر اکتساب، یادداری و انتقال تکلیف هدف گیری پرتابی در دختران 12 تا 14 ساله

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مونس طوسي مليحه*,طاهري حميدرضا,سهرابي مهدي
 
 *دانشگاه فردوسي
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت زانيس آريا رايان، انجمن هم انديشان مبتکر ايران زمين
زمان:  1394دوره 2
 
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير بازخورد خود کنترل و خود کنترل هنجاري بر اکتساب، يادداري و انتقال تکليف هدف گيري پرتابي در دختران 12 تا 14 ساله اجرا شده است. اين پژوهش از نوع نيمه تجربي است. افراد شرکت کننده در اين پژوهش 55 نفر دانش آموز ابتدايي بودند که به طور تصادفي در 4 گروه آزمايشي بازخورد خودکنترل، گروه جفت شده با بازخورد خودکنترل، گروه بازخورد خود کنترل هنجاري و گروه جفت شده با بازخورد خود کنترل هنجاري قرار گرفتند. پروتکل اجرايي 4 روز به طول انجاميد، و تکليف پرتاب کيسه شني با چشمان بسته به هدف روي زمين بود. که در روز اول آزمايش از تمام شرکت کنندگان پيش آزموني گرفته شد که شامل يک بلوک 10 کوششي از تکليف پرتابي بود. در روز دوم که مربوط به مرحله اکتساب بود آزمودني ها 60 بلوک 10کوششي را اجرا کردند و بعد از يک ساعت پس آزموني شامل 10 پرتاب از افراد گرفته شد. در روز سوم آزمودني ها مرحله يادداري را که شامل 10 کوشش تمريني بود اجرا کردند، و در روز آخر نيز 10 پرتاب در آزمون انتقال اجرا شد. به منظور تعيين اثرات متغيرهاي مستقل براي تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش حاضر از از بسته نرم افزار Spss نسخه 16 و دو روش آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد. از آمار توصيفي براي رسم نمودارها، محاسبه ميانگين و انحراف استاندارد، و از آمار استنباطي (تحليل واريانس) براي تحليل فرضيه ها استفاده گرديد. بر اساس نتيجه پژوهش حاضر، مرحله اکتساب نشان داد که نحوه ارائه بازخورد خود کنترل و بازخورد خود کنترل هنجاري بر مرحله اکتساب تاثير معني داري داشته بطوري که گروه هاي جفت شده عملکرد بهتري داشتند، و اثر مراحل تمرين در درون گروه ها معني دار مي باشد، در مرحله يادداري تفاوت معناداري مشاهده نشد، همچنين در مرحله انتقال هم بين گروه ها تفاوت معناداري مشاهده نشد.

 
کلید واژه: بازخورد خود کنترل، بازخورد خود کنترل هنجاري، اکتساب، يادداري، انتقال تکليف
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 116   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی