برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط هویت سبز سازمانی و نوآوری سبز با میانجیگری تعهد زیست محیطی و مشروعیت سازمانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دورودي هما,بابايي ليلا*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زنجان، زنجان، ايران
 
عنوان همایش: همايش بين المللي نوآوري و تحقيق در هنر و علوم انساني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه سفیران فرهنگی مبین
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف اصلي پژوهش تعيين ميزان رابطه بين هويت سبز سازماني و عملکرد نوآوري سبز با ميانجيگري تعهد زيست محيطي و مشروعيت سازماني در شرکت هاي صنايع غذايي استان زنجان مي باشد. اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از نوع توصيفي_ تحليلي، به شيوه پيمايشي با رويکرد همبستگي است. جامعه آماري شامل مديران شرکت هاي صنايع غذايي استان زنجان و نمونه آماري 102 نفر مي باشد که به روش تصادفي- نسبي انتخاب شده است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه استاندارد بومي شده مي باشد که روايي پرسشنامه ها با استفاده از روايي صوري و تحليل سازه اي و همچنين پايايي آن ها با گزارش ضريب آلفاي کرونباخ کل (0.879) مورد تاييد قرار گرفت. در تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد که در تحليل هاي توصيفي از نرم افزارspss  نسخه 21 و در بخش تحليل هاي استنباطي و آزمون فرضيه ها از معادلات ساختاري با نرم افزار ليزرل 8.8 استفاده شد. نتايج پژوهش نشان مي دهند که بين (هويت سبز سازماني با عملکرد نوآوري سبز، تعهدات زيست محيطي و مشروعيت سازماني)، (مشروعيت سازماني با عملکرد نوآوري سبز) و (تعهد زيست محيطي با عملکرد نوآوري سبز) رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و در پايان پيشنهادات کاربردي ارائه شد.

 
کلید واژه: هويت سبز سازماني، مشروعيت سازماني، تعهد زيست محيطي، نوآوري سبز و مديريت زيست محيطي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 315   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی