برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تبیین یادگیرنده بودن سازمانی بر اساس ابعاد ساختار سازمانی آموزش و پرورش استان گیلان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نامورعرباني زهرا*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تنکابن
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولیعصر
زمان:  1394دوره 2
 
 
چکیده: 

هدف اصلي
اين پژوهش، بررسي رابطه ابعاد ساختار سازماني بر يادگيرنده بودن سازمان آموزش و پرورش استان گيلان است. جامعه آماري در پژوهش حاضر شامل کليه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان هاي رشت (ناحيه 1)، صومعه سرا، لاهيجان و لنگرود است که بر اساس آمار رسمي 265 نفر مي باشد. حجم نمونه با توجه به تعداد متغيرها و به روش نمونه گيري خوشه اي 150 نفر بوده که با کنار گذاشتن پرسشنامه هاي ناقص تعداد 120 نفر انتخاب شدند. در اين تحقيق از دو پرسشنامه ابعاد ساختار سازماني، شامل 27 سوال و پرسشنامه سازمان يادگيرنده، شامل 31 سوال براي توليد داده استفاده شد. ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه ابعاد ساختار سازماني معادل 0.812 و ضريب آلفاي پرسشنامه سازمان يادگيرنده 0.925 محاسبه شد. براي تحليل داده ها از آزمون تحليل رگرسيون چندگانه و آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج به دست آمده از پژوهش نشان داد که: بين ابعاد ساختار سازماني با يادگيرنده بودن سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد. بين مولفه هاي ابعاد ساختار سازماني (پيچيدگي و رسميت) رابطه معنادار وجود دارد.

 
کلید واژه: ابعاد ساختار سازماني، مولفه هاي ابعاد ساختار سازماني، سازمان يادگيرنده، يادگيرندگي سازماني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 154   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی