برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر عملکرد صادرات (شرکت های صادراتی استان کردستان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سلطاني محمدمهدي*
 
 *
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت و كارآفريني با تاكيد بر شرايط اقتصاد مقاومتي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت زانيس آريا
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف اصلي از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بازاريابي سبز بر عملکرد صادراتي شرکت هاي صادراتي استان کردستان در سال 94-93 مي باشد. اين پژوهش به روش توصيفي از نوع همبستگي انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق شامل شرکت هاي صادراتي استان کردستان به تعداد 126 نفر مي باشند، که بر طبق فرمول تعيين حجم نمونه کوکران، 95 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند، که تعداد 95 پرسشنامه توزيع گرديد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، به منظور گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بازاريابي سبز بر اسا ابعاد و مدل پژوهش استفاده گرديد. روايي محتواي پرسشنامه ها توسط اساتيد و متخصصان مورد تاييد قرار گرفت. داده هاي گردآوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و ضرايب آماري متناسب با نوع متغيرها محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. با توجه به نتيجه ضريب همبستگي بدست آمده از دو متغير که 0.090 مي باشد نتايج آزمون فرضيات بيانگر اين است که بين هر چهار بعد متغير بازاريابي سبز (محصول سبز، توزيع سبز، تبليغ سبز و قيمت سبز) و عملکرد صادراتي شرکت رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

 
کلید واژه: بازاريابي سبز، عمکلرد، صادرات، توزيع، تبليغ، قيمت، محصول
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 171   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی