برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

جداسازي و شناسايي باکتري هاي تجزيه کننده فنل و بررسي سينيتيک رشد آن ها از خاک هاي کشاورزي اطراف پالايشگاه شيراز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خاني مرتضي*,زارعي مهدي,استواري سارا
 
 *گروه زيست شناسي، دانشگاه ازاد اسلامي، واحد جهرم، جهرم
 
عنوان همایش: همايش ملي تخصصي علوم كشاورزي و محيط زيست ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی: مرکز پژوهشی زمین کاو
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: فنل يک ساختار پايه اي دارد که بطور گسترده اي در ترکيبات آلي سنتزي استفاده مي شود. اين ترکيبات شامل مواد شيميايي کشاورزي و حشره کش ها مي باشد. ترکيبات فنلي سميت فوق العاده اي براي بيشتر ميکروارگانيسم ها، گياهان، ماهي ها و جانوران دارد. بنابراين حذف آن از محيط ضروري مي باشد. فرآيندهاي فيزيکوشيميايي يکي از روش هاي حذف فنل مي باشد که به دليل پرهزينه بودن و توليد ترکيبات فرعي خطرناک مناسب نمي باشد. بهترين روش براي حذف فنل روش حذف زيستي مي باشد که ارزانتر ومنجر به حذف کامل آن مي شود. هدف از اين پژوهش جداسازي و شناسايي باکتري هاي تجزيه کننده فنل از بيمارستان مطهري مرودشت و تعيين رشد باکتريهاي جدا شده در غلظت هاي مختلف فنل توسط مطالعه جذب نوري آنها مي باشد.
روش کار:نمونه برداري از خاک هاي کشاورزي اطراف پالايشگاه شيرازگرفت. جداسازي باکتري هاي تجزيه کننده فنل به وسيله کشت نمونه ها در محيط پايه نمکي نوترين براث و
MSM آگار انجام شد. با کشت باکتري هاي ايزوله در غلظت هاي 0.5، 0.7، 0.9، 1 و 1.2 گرم بر ليتر فنل توانايي رشد باکتري ها ارزيابي گرديد. هدف از اين پژوهش جدا سازي و شناسايي باکتري هاي تجزيه کننده فنل از صنايع غذايي پالايشگاه شيراز و بررسي مقاومت آنتي بيوتيکي آن ها مي باشد.
يافته ها:مهمترين باکتري هاي تجزيه کننده فنل جداشده از خاک هاي کشاورزي اطراف پالايشگاه شيرازسودوموناس، اشرشيا کلي، استافيلوکوکوس، انتروکوک و اسينتوباکتر بودند. همه باکتري هاي جدا شده قدرت تجزيه بالايي در حذف فنل از خود نشان دادند. به طوري که سودوموناس و اشرشيا کلي قادر به تجزيه 1200 ميلي گرم بر ليتر فنل به ميزان
%100 و %94 در مدت يک هفته را داشتند.
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد، باکتري هاي سودوموناس واشرشياکليبه تريتب 100 درصد و 87 درصد فنل را در مدت يک روز تجزيه مي کنند.

 
کلید واژه: فنل، تجزيه زيستي، سودوموناس، اشرشيا کلي، پالايشگاه شيراز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 98   pdf-file
 


moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی