برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر نوع بستر تغذیه کرم بر میزان نیتروژن، روی وآهن کود ورمی کمپوست

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عبدي ليلا*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي تخصصي علوم كشاورزي و محيط زيست ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز پژوهشی زمین کاو
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

آزمايش در محل گلخانه مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان تهران در طي سال 1392 اجراگرديد. قالب آماري طرح فاکتوريل در سه تکرار بود. تيمارهاي آزمايش شامل نوع بستر در چهار سطح (کود گاوي، کود اسبي، ضايعات خانگي و بقاياي گياهي) و مقادير کرم به عنوان عامل دوم در چهار سطح (بدون کرم يا شاهد، 2.5، 5 و 10 کيلوگرم در مترمکعب) در نظر گرفته شد. براي دو بستر کود اسبي و ضايعات گياهي که از نيتروژن اوليه بالايي برخوردار بودند فعاليت کرم سبب کاهش معني دار نيتروژن و براي بستر کود گاوي که اسيديته اوليه پاييني بود سبب افزايش ميزان نيتروژن شد. بيشترين مقدار آهن از بستر کود گاوي حاصل گرديده است و اختلاف اين تيمار با تيمارهاي ضايعات گياهي و کود اسبي تفاوت معني دار نبوده است، ميزان روي در ورمي کمپوست حاصل از تغذيه توسط کرم براي سه بستر کود گاوي، ضايعات گياهي و ضايعات خانگي که از ميزان روي اوليه پاييني برخوردار بودند فعاليت کرم سبب افزايش ميزان فسفر شد تغذيه کرم از هر چهار بستر مورد بررسي، سبب تعديل ميزان نيتروژن، روي و آهن در ورمي کمپوست حاصل شد.

 
کلید واژه: کمپوست، کود آلي، نيتروژن، روي و آهن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 289   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی