برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ساختار عمودی وافقی توده های جنگلی کمتر دست خورده و بهره برداری شده در جنگل های سردشت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ميرزايي ملااحمد رحيم*,پاتو مجيد
 
 *موسسه آموزش عالي علمي کاربردي جهاد کشاورزي
 
عنوان همایش: همايش ملي تخصصي علوم كشاورزي و محيط زيست ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز پژوهشی زمین کاو
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

جنگلهاي غرب ايران با مساحت حدود 5.5 ميليون هکتار از نظر حفاظتي، اقتصادي و اجتماعي، تفرجگاهي و ذخاير آب زير زميني از ارزش بسيار بالايي برخوردار مي باشند. درختان اصلي تشکيل دهنده اين جنگلها، سه گونه بلوط(Quercus brantii Quercus infectoria, Quercus libani)  مي باشند. متاسفانه اين جنگلها بهره برداري شده و غالبا به صورت شاخه زاد در آمده اند. مطالعه هر چه دقيقتر اين جنگلها و کسب اطلاعات بيشتر از نظر ساختاري باعث مديريت بهتر در جهت ايفاي نقش هر جه بيشتر آنها خواهد شد. در زاگرس شمالي، به خصوص در استان آذربايجان غربي رويشگاه هايي وجود دارد که به دليل عدم دسترسي و يا واقع شدن در اماکن مقدس کمتر مورد تخريب يا بهره برداري قرار گرفته اند. به نظر مي رسد با بررسي اين مکانها مي توان تا حد زيادي به پتانسيل توليدي جنگلهاي زاگرس دست يافت که اين موضوع مي تواند در برنامه ريزي هاي مديريتي مورد توجه قرار گيرد. در تحقيق حاضر، دو توده ,کمتر دست خورده و بهره برداري شده در بخشي از جنگل هاي سردشت انتخاب شدند. آماربرداري به روش صد در صد براي اندازه گيري مشخصه هاي مورد نظر انجام شد. پس از تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزارهاي Mini tab, Spss, Excel براي مقايسه اختلاف بين ميانگينهاي پارامترهاي مورد نظر از آزمون  tوk-s  استفاده شد. وساختار عمودي را با استفاده از نرم افزار svs ترسيم کرده و نتايج حاصله نشان مي دهد، که اختلاف ميانگين پارامترهاي مورد مطالعه شامل قطر برابر سينه، ارتفاع درختان، سطح مقطع برابر سينه، حجم سرپا و ميزان زادآوري بين توده «کمتر دست خورده» و «بهره برداري شده» در سطح 0.05 معني دار مي باشد. در نتيجه بهره برداري هاي غير اصولي ساختار عمودي و افقي توده هاي جنگلي را دگرگون کرده و به صورت جنگل هاي تنک و يک اشکوبه با تنوع گونه اي کمتر درآورده است.

 
کلید واژه: توده کمتر دست خورده، توده بهره برداري شده، آذربايجان غربي، بلوط، ساختار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 218   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی