برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی کودهای بیولوژیک بر روی عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع (.Menthapiperita L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حمدي محمدآباد حميده,پوريوسف مياندوآب محمود,حبيبي فرشاد*
 
 *گروه کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مياندوآب
 
عنوان همایش: همايش ملي تخصصي علوم كشاورزي و محيط زيست ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز پژوهشی زمین کاو
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تنش خشکي و محلول پاشي کودهاي بيولوژيک بر روي عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي نعنا آزمايشي به صورت اسپليت فاکتوريل بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل تنش خشکي در دو سطح شامل شرايط نرمال آبياري و تنش کم آبي و فاکتورهاي فرعي شامل محرک هاي رشد گياهي در پنج سطح شامل شاهد، مارماين، کدآمين، دالجين و فسفات بارور دو و زمان محلول پاشي در دو سطح محلول پاشي قبل از مرحله گلدهي و محلول پاشي بعد از مرحله گلدهي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که تيمارهاي تنش خشکي و محلول پاشي کودهاي بيولوژيک، بر روي تمامي صفات مورد بررسي تاثير آماري معني داري داشتند. زمان محلول پاشي بر روي تعداد شاخه هاي فرعي و تعداد برگ در سطح احتمال 1% تاثير معني دار نشان داد تنش خشکي ناشي از افزايش فواصل آبيار ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه هاي فرعي، تعداد برگ، وزن تر و خشک اندام هاي هوايي، محتواي رطوبت نسبي و ميزان کلروفيل را کاهش ولي ميزان نشت الکتروليت درنعناع فلفلي را افزايش داد. محلول پاشي کودهاي بيولوژيک سبب افزايش تمامي صفات مورد بررسي به جز نشت الکتروليت گرديد. کودهاي بيولوژيک سبب کاهش ميزان نشت الکتروليت گرديد.

 
کلید واژه: تنش خشکي، محرک هاي رشد گياهي، کود بيولوژيک، نعناع فلفلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 233   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی