برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی میزان شیوع آسم در کودکان زیر سه سال و ارتباط آن با تغذیه با شیر مادر و برخی مشخصات فردی در کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج در سال 1385

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فتح اله پور اسداله,مريدي گلرخ,اسماعيل نسب كامبيز,شريفي شهرام
 
 
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
چکیده: 

مقدمه: آسم از دسته بيماريهاي شايع ريوي است و از سوي سازمان جهاني بهداشت بعنوان شايعترين بيماري مزمن در کودکان شناخته شده است آسم در تمام سنين وجود دارد اما 50% موارد کودکان زير 10 سال هستند 15-10 درصد پسران و 10-7 درصد دختران در دوره اي از زندگي خود به بيماري آسم مبتلا مي شوند. در دهه هاي اخير 6-5 درصد افزايش شيوع در کودکان و نوجوانان داشته است و در 20 سال اخير دو برابر شده، مجموع بيماري مبتلا به آسم تشخيص داده شده و در جهان بيش از دويست ميلويون ميباشد سازمان جهاني بهداشت و يونيسف تغذيه انحصاري با شير مادر را در 4 تا 6 ماه اول زندگي شيرخوار و تداوم ان را تا 2 سالگي همراه تغذيه تکميلي توصيه نموده اند از انجاييکه مشکلات ناشي از آسم مي تنواد محدوديتهاي در زندگي کودکا ايجاد نمايد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان شيوع اسم و ارتباط با تغذيه باشير مادر مورد بررسي قرار مي دهد.
روش کار: اين مطالعه تحليلي و بصورت مقطعي بوده است و 344 کودک از مراکز بهداشتي درماني بصورت خوشه اي طبيق بندي شده و بطور تصادفي انتخاب شده و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري داده ها در اين بررسي، پرسشنامه ايي بود که شامل دو قسمت (قسمت اول، ويژگيهاي فردي و خانوادگي با 15 سوال و قسمت دوم با ده سوال بر اساس توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت مربوط به بيماري آسم بود. در مجموع روش گردآوري داده ها مشاهده و مصاحبه با ساختار بود و سپس نتايج با استفاده از برنامه
SPSS مورد تجزيه و تحليلي قرار گرفت.
نتايج: بطور کلي نتايج حاکي از آن بود که ميزان شيوع آسم در کودکان زير سه سال 12.9 درصد بود که اکثريت اين ميزان به تفکيک سن 8.4 درصد در کودکان 3-2 سال، 6.8 درصد در پسران، 5.9 درصد وزن فعلي 15-10 کيلو گرم، 5.6 درصد وزن زمان توليد 4-100، 3 کيلوگرم، 7.5 درصدر در کودکاني که با شير مادر تغذيه توام شير در و شيرخشک داشتند 6.1 درصد در کودکان رتبه اول تولد و 7.4 درصد در کودکان روستايي بودند. در نهايت نتايج بررسي حاضر با استفاده از آزمون آماري کاي دو نشان داد که بين ميزان شيوع آسم و مدت تغذيه انحصاري با شير مادر و الگوي شيردهي (تغذيه با شير مار) ارتباط معني داري را نشان داد (
p=%001) اما با ساير ويژگيهاي فردي آزمون آماري ارتباط معني داري را نشان نداد.
بحث: اين مطالعه يافته هاي حاصل از بررسي هاي قبلي را در زمينه افزايش شيوع آسم در رابطه با تغذيه با شير مادر را به عنوان عامل محافظت کننده از بيماري آسم را مورد تاييد قرار مي دهد اين مساله لزوم توجه بيشتر به برنامه هاي آموزش واطلاع رساني بيشتر در مورد تغذيه با شير مادر را به مادران را مي رساند با اين شويه مي توان تا حدود زيادي از مشکلات جسمي، روحي - رواني و اجتماعي و بار سنگين هزينه درمان کاست.

 
کلید واژه: شيوع آسم، شير مادر، کودکان زير سه سال
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 229  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی