برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه بین اعتماد درون سازمانی و تعهد شغلی مدیران دبیرستان های شهر اصفهان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بني طباجشوقاني سيدمصطفي*
 
 *دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، اصفهان
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت علم محوران آسمان
زمان:  1393دوره 1
 
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين اعتماد درون سازماني و تعهد شغلي مديران دبيرستان هاي شهر اصفهان با استفاده از روش تحقيق توصيفي همبستگي انجام شده است. جامعه آماري پژوهش شامل مديران و دبيران دبيرستان هاي دولتي شهر اصفهان، در سال تحصيلي 88-87 به تعداد 138 مدير و 4130 دبير بوده که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم تعداد 94 مدير و تعداد 282 دبير، به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسش نامه تعهد شغلي بلاو شامل 40 گويه و پرسشنامه محقق ساخته اعتماد با 30 گويه بسته پاسخ با مقياس 5 درجه اي ليکرت بوده است. ضريب پايايي پرسش نامه با استفاده از آلفاي کرونباخ با اجراي مطالعه مقدماتي براي تعهد شغلي 0.89 و براي اعتماد 0.98 به دست آمده است. داده هاي اين پژوهش در دو سطح آمار توصيفي شامل مشخصه هاي آماري فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار و در بخش آمار استنباطي آزمون هاي رگرسيون چند گانه، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t، آزمون تحليل واريانس و آزمون شفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تجزيه و تحليل ها نشان داد که بين اعتماد درون سازماني و ابعاد چهارگانه تعهد شغلي (وابستگي حرفه اي، وابستگي سازماني، پايبندي به ارزش هاي کار و مشارکت شغلي) رابطه معناداري وجود دارد. از بين مولفه هاي تعهد شغلي مولفه پايبندي به ارزش هاي کار پيش بيني کننده اعتماد درون سازماني بوده است.

 
کلید واژه: اعتماد، اعتماد درون سازماني، تعهد، تعهد شغلي، مديران، دبيران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 133   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی