برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی وضعیت مسوولیت پذیری اجتماعی بیمارستان های آموزشی شهر تبریز از دیدگاه مدیران در سال 1391

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قلي زاده معصومه*,صالحي عبداله,خسروي محمدفاروق,اسدي صلاح الدين,حسين نژاد مسعود
 
 *گروه آموزشي مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشکده مديريت و اطلاع رساني، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
 
عنوان همایش: همايش ملي الکترونيکي دستاوردهاي نوين در علوم مديريت و حسابداري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه آموزش عالی صنعت، معدن و تجارت
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 

مسووليت پذيري اجتماعي از جمله مهم ترين عناصر فلسفه وجودي سازمان ها شناخته شده است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي وضعيت مسووليت پذيري اجتماعي بيمارستان هاي آموزشي تبريز از ديدگاه مديران آنها در سال 1391 اجرا گرديد. مطالعه توصيفي حاضر به صورت مقطعي در سال 1391 انجام گرفت. جامعه آماري اين پژوهش را مديران بيمارستانهاي آموزشي شهر تبريز تشکيل دادند. نمونه گيري به روش سرشماري انجام گرفت و تعداد 40 نفر از مديران انتخاب گرديدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه روا وپاياي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از ترم افزار SPSS استفاده گرديد. نتايج نشان داد که، از نظر مديران، بيماران (47.5%) درصد به عنوان مهم ترين گروه تاثيرگذار بر فعاليت هاي بيمارستان، نزديک شدن به استانداردهاي بين المللي (27.5%) به عنوان مهم ترين محرک و انگيزه بيمارستان، عمل به تعهدات قانوني سازمان و رعايت آن (27.5%) مهم ترين تعريف مسووليت پذيري اجتماعي و در آخر از نظر مديران (%30)، بيمارستان از محيط کار و کارکنان خود بيشترين بهره را مي برد. همچنين مديران (%90) قبول دارند فعاليت هاي مسووليت اجتماع سازماني تاثير مثبتي بر عملکرد مالي بيمارستان دارد. نتيجه گيري نهايي حاکي از اين است که مديران تعريف واحدي از مسووليت پذيري اجتماعي نداشته و براي آنها درک مسووليت پذيري اجتماعي سخت است و سياست و فرايند خاصي براي پذيرش مسووليت پذيري اجتماعي بيمارستان وجود ندارد.

 
کلید واژه: بيمارستان، مسووليت پذيري اجتماعي، مدير
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 162   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی