برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

عوامل تاثیرگذار بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1389

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قلي زاده معصومه*,صالحي عبداله,خسروي محمدفاروق,اسدي صلاح الدين,يزدان مهر مهسا
 
 *گروه آموزشي مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشکده مديريت و اطلاع رساني، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
 
عنوان همایش: همايش ملي الکترونيکي دستاوردهاي نوين در علوم مديريت و حسابداري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه آموزش عالی صنعت، معدن و تجارت
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 

ارزشيابي اساتيد به منطور تعيين موفقيت اعضاي هيئت علمي در مسير نيل به اهداف آموزشي انجام مي شود. مهمترين دليل انجام ارزشيابي دانشجويان از اساتيد و تاکيد بر بهبود آن، ايجاد زمينه مناسب براي هيات علمي در راستاي بهتر کردن نحوه آموزش مي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين نظرات دانشجويان در مورد عوامل موثر در ارزشيابي استاد در دانشکده بهداشت و تغذيه تبريز انجام شد. اين مطالعه توصيفي-تحليلي، با مشارکت تمام دانشجويان ترم دوم و بالاتر شاغل به تحصيل سال در 1389 در دانشکده بهداشت و تغذيه دانشگاه علوم پزشکي تبريز انجام شد. يک پرسشنامه حاوي مشخصات دموگرافيک و عوامل موثر بر ارزشيابي استاد شامل مهارت تدريس استاد (7 سوال) خصوصيات فردي استاد (16 سوال)، خصوصيات فردي و نگرش دانشجو نسبت درس (6 سوال)، با مراجعه حضوري محقق قبل از شروع کلاس درس در اختيار دانشجويان قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss تحليل و از آزمونهاي آماري t-test، leven و Friedman استفاده شد. نتايج نشان داد که از ديدگاه دانشجويان معلومات و تسلط علمي استاد (%98.2)، توان استاد در انتقال مفاهيم (%0.91.3)، متانت و شخصيت استاد (%89)، خوش اخلاقي (%87.3)، شيوه بيان و نحوه سازمان دهي و تنطيم درس (85%) تاثير خيلي زياد تا زياد بر ارزشيابي اساتيد دارند. همچنين نظر و نگرش ساير دانشجويان نسبت به استاد به ميزان کم و خيلي کم بر ارزشيابي اساتيد دخالت دارند. علاوه بر اين بين جنسيت و رشته تحصيلي دانشجويان با نمره ارزشيابي اساتيد رابطه معني داري مشاهده شد، در حاليکه بين بومي و غير بومي بودن و معدل دانشجويان با ارزشيابي استاد رابطه معني داري مشاهده نشد. اين مطالعه نشان داد توانمندي علمي استاد (تسلط علمي استاد بر موضوع درسي) يکي از مهم ترين فاکتورهاي تاثيرگذار در ارزشيابي اساتيد است. همچنين به نظر مي رسد که نه تنها نحوه تدريس و آموزش استاد، بلکه شخصيت و منش استاد مي تواند در افزايش انگيزه دانشجويان براي يادگيري و آموزش، و نهايتا ارتقاي کيفيت آموزش بسيار موثر باشد.

 
کلید واژه: ديدگاه، دانشجو، استاد، ارزشيابي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 238   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی