برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه نوآوری سازمانی و عملکرد کسب و کار از طریق یادگیری سازمانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قره باشلوني راضيه*,سليمان زاده مهدي
 
 *دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم تحقيقات تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي الکترونيکي دستاوردهاي نوين در علوم مديريت و حسابداري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه آموزش عالی صنعت، معدن و تجارت
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 

اندازه گيري عملکرد با گذشت زمان روزبه روز به صورت وسيعتري مورد توجه قرار مي گيرد. بنابراين شناخت عوامل تاثيرگذار بر عملکرد از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. اين پژوهش بر آن است که رابطه نوآوري سازماني و عملکرد کسب وکار را از طريق قابليت هاي يادگيري سازماني بسنجد. جامعه آماري اين پژوهش، کارکنان چند شرکت فعال در صنعت چوب اصفهان مي باشد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با پايايي و روايي قابل قبول مي باشد. تعداد 150 پرسشنامه توزيع شد که تعداد 115 پرسشنامه جمع آوري و تحليل شد. به منظور انجام تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار Amos استفاده شده است. نتايج حاصل از بررسي الگوي موردنظر نشان داد نوآوري سازماني و عملکرد کسب و کار رابطه مثبت و معنادار دارد و در پنج فرضيه فرعي رابطه هريک از پنج متغير نوآوري و عملکرد کسب و کار سنجيده شد و مشخص گرديد نوآوري محصول و نوآوري بازاريابي و نوآوري خدمات رابطه مثبت و معناداري با عملکرد کسب وکار سازمان دارد. همچنين نوآوري رابطه مثبت با يادگيري سازمان داشته و ارتقاء يادگيري سازماني باعث ارتقاء عملکرد خواهد شد.

 
کلید واژه: نوآوري سازماني، عملکرد کسب و کار، يادگيري سازماني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 425   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی