برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی تاثیر نوع اندام و مدت زمان اسانس گیری بر درصد اسانس استحصالی از گیاه دارویی بومادران زرد

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ميراحمدي سيدفاضل*,حسندخت محمدرضا
 
 *گروه علوم باغباني، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران- کرج
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير نوع اندام و مدت زمان اسانس گيري بر روي درصد اسانس گياه دارويي بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.)، آزمايشي بصورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار در آزمايشگاه گياهان داروئي گروه علوم باغباني دانشگاه تهران انجام گرفت. فاکتور اول شامل برگ، ساقه و گل و فاکتور دوم شامل 3 زمان مختلف (2 ،3 و 4 ساعت) اسانس گيري بود. جهت خشک کردن نمونه هاي گياهي از آون 35 درجه سانتيگراد استفاده گرديد. خشک کردن نمونه-ها تا زماني محتواي رطوبتي آنها بر پايه وزن خشک به 10% رسيد ادامه داشت. استخراج اسانس به روش تقطير با آب و با استفاده از دستگاه تيپ کلونجر صورت گرفت و به صورت درصد حجم اسانس استحصالي به وزن نمونه خشک محاسبه گرديد. کليه داده ها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن مورد ارزيابي قرار گرفتند. همچنين به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SAS نسخه 9.1 استفاده شد. نتايج نشان داد که اثر نوع اندام و نيز مدت زمان اسانس گيري بر روي درصد اسانس استحصالي در سطح احتمال 1% معني دار بود. در هر سه نوع اندام مورد استفاده، بيشترين درصد اسانس در مدت 3 ساعت اسانس گيري بدست آمد و بعد از آن با افزايش مدت زمان اسانس گيري، افزايشي در مقدار اسانس استحصالي مشاهده نشد. بيشترين درصد اسانس از بخش گل آذين (1.12%) بدست آمد و کمترين درصد آن مربوط به قسمت ساقه (0.15%) بود.

 
کلید واژه: .Achillea biebersteinii Afan، بومادران زرد، اسانس گيري، کلونجر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 179  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی