برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر مقادير مختلف کود نيتروژن بر صفات مورفولوژيک آويشن باغي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: فاضلي فر علي محمد,ثاني بهزاد,دادگري رشيد,عباس زاده بهلول
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير مقادير مختلف کود اوره بر خصوصيات کمي و کيفي گياه دارويي آويشن باغي، اين تحقيق در سال 1389 در شهر قدس اجرا گرديد. اين تحقيق با استفاده اسپليت پلات در زمان و با طرح بلوکهاي کامل تصادفي با 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اصلي شامل 5 سطح کودنيتروژن (0، 40، 80، 120 و 160 کيلوگرم در هکتار اوره) و فاکتور فرعي تعداد چين بود. در مرحله گلدهي اقدام به برداشت نهايي گرديد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که اثر بلوک بر ارتفاع گياه، عملکرد سر شاخه گلدار در سطح يک اختلاف آماري داشت. اثر عامل اصلي (مقادير مختلف کود) بر صفات ارتفاع گياه، تعداد پنجه، تعداد ساقه گلدار و عملکرد سرشاخه گلدار در سطح يک درصد معني دار بود. اثر عامل فرعي (چين) بر ارتفاع گياه و تعداد ساقه گلدار در سطح يک درصد و تعداد پنجه در سطح پنج درصد اختلاف آماري معني دار نشان داد. اثر متقابل عامل اصلي در فرعي بر صفات ارتفاع گياه در سطح يک درصد و عملکرد سرشاخه گلدار در سطح پنج درصد اختلاف آماري معني دار نشان داد. در اين بررسي مشخص گرديد که اثر عامل فرعي در تکرار بر ارتفاع گياه، تعداد ساقه گلدار و عملکرد سر شاخه گلدار در سطح يک اختلاف آماري معني دار داشت.

 
کلید واژه: آويشن باغي، اوره، صفات مورفولوژيک، عملکرد سرشاخه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 64  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی