برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر میزان جذب عناصر معدنی گیاه دارویی مرزه (.Satureja hortensis L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محمدپور مهران*,قاسم نژاد عظيم,عباس زاده بهلول,آزادبخت محمد
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جيرفت
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

به طور کلي گياهان شامل مقاديرقابل توجهي از ترکيبات معدني هستند که مي توانند در تامين نيازهاي بدن انسان نقش اساسي ايفا کنند. از اين رو پژوهش و اجراي تکنيک هاي زراعي مناسب در جهت افزايش اين ترکيبات ضروري به نظر ميرسد. با اين وجود اطلاعات کمي در رابطه با نقش برخي فاکتورهاي زراعي همچون تراکم گياهي و تاريخ کاشت بر جذب عناصر معدني در گياهان وجود دارد. به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت و تراکم گياهي بر جذب عناصر ماکرو و ميکرو در گياه دارويي مرزه آزمايشي در سه تاريخ کاشت و سه تراکم به صورت طرح اسپليت پلات در قالب بلوک کامل تصادفي با سه تکرار در سال 89 انجام شد. در مرحله گلدهي عناصر ماکرو شامل سديم، پتاسيم، کلسيم، منيزيم و فسفر و عناصر ميکرو شامل آهن، روي، مس و منگنز در اندام هوايي گياه اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که اثر تاريخ کاشت بر روي عناصر ماکرو معني دار نشد و در ميان عناصر ميکرو تنها بر عنصر روي در سطح آماري 5% معني دار شد. حداکثر مقدار روي جذب شده در تاريخ کاشت هاي 22 فروردين و2  ارديبهشت به ترتيب با ميانگينهاي 64.03 و 61.85 (ppm) بود که هر دو به طور مشترک در يک گروه آماري قرار داشتند. در مقابل حد اقل آن در تاريخ کاشت 13 ارديبهشت با ميانگين 52.85 (ppm) مشاهده شد. هر چند تاثير تاريخ کاشت بر روي آهن معني دار نبود، ولي مقايسه ميانگين ها نشان داد که حد اکثر مقدار آهن جذب شده در تاريخ کاشت 2ارديبهشت با ميانگين 364.8 (ppm) و حداقل مقدار آن هم در تاريخ کاشت 13 ارديبهشت با ميانگين 294.67 (ppm) بود که در سطوح آماري جداگانه قرار گرفتند. اثر تراکم نيز بر عناصر ماکرو و ميکرو تفاوت معني داري نشان نداد. در عناصر ماکرو اگرچه فسفر تحت تاثير تراکم قرار نگرفت با اين وجود مقايسه ميانگين ها نشان داد که حداکثر مقدار فسفر جذب شده در تراکم 25 سانتيمتر با ميانگين 0.821 درصد و حداقل آن در تراکم 15 سانتيمتر با ميانگين0.731  درصد بود. در نهايت مي توان نتيجه گيري نمود که تاريخ کاشت و تراکم بر تجمع عناصر معدني، حداقل در مرزه تاثير گذار نيست.

 
کلید واژه: مرزه، تاريخ کاشت، تراکم، عناصر ماکرو، عناصر ميکرو
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 59  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی