برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی فراوانی نسبی افسردگی در بیماران آسمی بالاتر از 14 سال و ارتباط بین نمره افسرد گی با تعداد حملات آسم در این بیماران در دوره 6 ماهه از بیماری

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اسديان اسداله,روشن ضمير تورج,نوروزي مهران,محمدي احسان
 
 
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
چکیده: 

مقدمه: افسردگي يکي از شايع ترين مشکلات رواني است که بچه هاي با آسم شديد را درگير مي کند، حدود بچه هاي آسمي تشخيص افسردگي مي گيرند. همراه شدن افسردگي دربيماران آسمي، کنترل بيماري را سخت مي کند.
بيماري هاي مزمن ريوي در زمره شايع ترين بيماريهاي است كه باعث از کار افتادگي و مرگ و مير در جوامع بشري مي باشد. آسم علاوه بر اينکه از شايع ترين بيماري هاي مزمن دوران کودکي است داراي شيوع چشمگير در بالغين نيز مي باشد که همه ساله سهم عمده اي از اتلاف منابع مالي جوامع و انرژي رواني - عاطفي خانواده ها را به خود اختصاص مي دهد. واضح است که بچه هايي که از آسم شديد رنج مي برند ولي همزمان از مشکل رواني رنج نمي برند به نسبت فعاليت هاي موثرتري داشته و تعداد روزهاي کمتري از مدرسه غيبت مي کنند. هنگامي که افسردگي منجر به کاهش پذيرش مراقبت از بچه هاي آسمي شده و باعث بدتر شدن سرانجام بيماري مي شود، خودش به عنوان مساله جدي مطرح مي شود. لزوم انجام مطالعات در جهت تعيين دقيق فراواني افسردگي و در نتيجه مداخله زودرس در بيماري كه افسردگي همزمان دارد به منظور افزايش پذيريش درمان و بهبود سرانجام بيماري و همچنين امكان رشد و پيشرفت قابل انتظار در زندگي شود.
روش ها و مواد: جمعيت مورد مطالعه، بيماران آسمي بالاتر از 14 سال بودند که به بيمارستان الزهرا و فيض مراجعه مي کردند. اين بررسي از اواسط پاييز 1383 شروع شد و تا اواخر بهار 1384 ادامه يافت. متغيرهاي اندازه گيري شده شامل: سن، جنس، طول مدت ابتلا به آسم، شدت بيماري آسم و شدت افسردگي بوده است. نوع مطالعه مقطعي (cross- sectional) بوده و حجم نمونه 97 نفر بوده است.
پرسشنامه طرح در کلينيک درماني و يا بخشهاي مختلف بيمارستان الزهرا و فيض با صحبت حضوري با بيمار تکميل شد.
نتايج: در طي بررسي 97 بيمار به 4 گروه تقسيم شدند: گروهي که افسردگي نداشتند و گروهي که افسردگي داشتند که خود به سه گروه خفيف - متوسط و شديد تقسيم شدند.
در اين مطالعه 48 نفر (5/49 درصد) افسردگي نداشتند و تعداد 29 نفر (9/29 درصد) افسردگي خفيف، 15 نفر (5/15 درصد) افسردگي متوسط و 5 نفر (2/5 درصد) افسردگي شديد داشتند.
در بررسي توزيع فراواني تعداد حملات آسم بيشترين توزيع در گروهي بود که 5-1 حمله در طي مدت مطالعه داشتند (6/54 درصد) و کمترين مربوط به گروهي بود که 30-21 حمله آسم در طي مدت 6 ماه داشتند (1 درصد).
در اين مطالعه ارتباط معني داري بين شدت افسردگي و تعداد حملات آسم وجود داشت به اين معني که بيماران که افسردگي نداشتند، کمترين تعداد حملات آسم را داشتند و با افزايش شدت افسردگي نيز بر تعداد حملات آسم دردوره 6 ماهه افزوده مي شد به طوريکه بيشترين تعداد حملات آسم در گروهي که افسردگي شديد داشتند ديده مي شد. همچنين در اين مطالعه ارتباط معني داري بين نمره افسردگي و طول مدت ابتلا به آسم وجود داشت به طوريکه هر چه مدت زمان بيماري طولاني تر باشد شدت افسردگي نيز بيشتر مي باشد.
به منظور بررسي بين ميزان افسردگي و ارتباط آن با سن بيماران، افراد بيمار به 4 گروه سني تقسيم مي شوند: گروه اول 14-25 سال، گروه دوم 26-40 سال، گروه سوم 41-60سال و گروه چهارم بيماران بالاي 60 سال.
که در طي اين مطالعه مشخص گرديد که در سنين 14 تا 60 سال بين نمره افسردگي و طول مدت ابتلا به آسم ارتباط معني داري وجود داشت به اين نحو که بيماراني که مدت بيشتري به آسم مبتلا بودند از شدت افسردگي بيشتري برخوردار بودند ولي اين رابطه در گروه سني 60 سال به بالا وجود نداشت.
به منظور بررسي بين شدت افسردگي و شدت بيماري آسم که بر اساس پرسشنامه و وجود اسپيرومتري و معاينه باليني انجام مي شد مشخص گرديد که سن شدت افسردگي و شدت آسم ارتباط مستقيم وجود دارد به اين صورت که بيماراني که از شدت افسردگي بيشتري برخوردارند شدت آسم در آنها بيشتر بود. همچنين ميزان افسردگي در زنان شايع تر از مردان در بيماران آسمي بود.
بحث: درمطالعه انجام شده ميزان کل افسردگي 7/58 درصد بوده است که نسبت به مطالعه مشابه انجام شده توسط Nora در سال 2000 دربيمارستان Biythesdale بيشتر بوده است. همچنين در اين تحقيق مشخص شد که بين شدت بيماري آسم (هم از نظر طول دوره بيماري و هم از نظر شدت بيماري) و ميزان افسردگي (بجز افراد بالاي 60 سال که از نظر طول دوره بيماري ارتباطي وجود نداشت) رابطه مستقيم وجود دارد که در مطالعه مشابهي که در سال 1987 توسط Lyktesos و همکارانشان انجام شد نتايج مشابهي بدست آمده بود.
در مقايسه مشابهي با مطالعه انجام شده توسط Kristine و همکارانش که در سال 2002 انجام شد حدود 30 درصد افراد مورد مطالعه درجاتي از افسردگي داشتند.
از اين تعداد 2 درصد دچار افسردگي شديد بودند 4 درصد افسردگي متوسط و 24 درصد دچار افسردگي خفيف بودند. که در مطالعه ماحدود 7/58 درصد دچار افسردگي بودند که از اين ميان حدود 15/5 درصد افسردگي شديد و 7/24درصد افسردگي متوسط و 86/28 درصد افسردگي خفيف داشتند. که ميزان افسردگي در مطالعه ما بيشتر بوده است. در ضمن در مطالعه مذکور 63درصد افراد مورد مطالعه مرد 36 درصد زن بودند که دقيقا بر عکس توزيع جنسي افراد موردمطالعه ما بودند.
در مطالعه اي که ما انجام داديم حدود 37 درصد افراد مورد مطالعه مرد بودند و حدود 7/58 درصد کل افراد مورد مطالعه دچار درجات متفاوتي از افسردگي بودند که البته نسبت به تمام مطالعات خارجي ذکر شده بالاتر بوده است. شايد به اين دليل بوده که افراد جوان تر و نيز افرادي که داراي شدت خفيف تراز بيماري آسم بودند در مطب هاي خصوصي به طور سرپايي درمان مي شوند ولي افرادي که ما در مطالعه داشتيم معمولا داراي ميانگين سني بالاتر، شدت بيماري آسم بيشتر و احتمالا داراي درجات افسردگي بالاتري در مقايسه با بيماران سرپايي داشتند بوده است.
در طي اين مطالعه با افزايش درجه افسردگي بر تعداد حملات آسم افزوده مي شد. همچنين در گروه سني 25 سال به بالا بين درجه افسردگي و تعداد حملات آسم ارتباط وجود داشت ولي اين ارتباط در گروه سني 14-25 سال تاييد نشد. از لحاظ سني در هر دو جنس مردان و زنان بين درجه افسردگي و تعداد حملات آسم رابطه معني داري وجود داشت.
در کل با توجه به اهميت بيماري آسم و تاثير افسردگي بر اين بيماري بايد با افزايش آگاهي هاي خود بيمار ، خانواده ودر نهايت جامعه از شرايط اين بيماري در جهت کنترل بهتر ودرمان مناسب تر اين بيماران همکاري جدي تري داشته باشند. از طرف ديگر مسوولان اجرايي استان و کشور جهت برنامه ريزي جامع تر جهت پيگيري درمان وناتواني اين بيماران بايد توجيه شوند و يک بسيج عمومي براي کنترل اين بيماري ايجاد شده تا اين بيماران بتوانند يک زندگي شاد و پر نشاط همچون سايه افراد سالم جامعه داشته باشند. 

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 314  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی